Vrij zijn in Christus

Het evangelie is de verkondiging van de genade van God geopenbaard in Christus.

Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde de wereld in gekomen met de dood als gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want we zondigden allemaal. God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde en genade is door Zijn Zoon Jezus als mens van vlees en bloed in ons zondige bestaan te sturen. Hij stierf voor ons aan het kruis toen wij nog schuldige zondaars waren. God wekte Hem op en Jezus stond op uit de dood! Zo kan God Zijn vergeving, genade en eeuwig leven schenken aan ieder die het gelooft, door die ene mens, Jezus Christus.

In Johannes 8 vers 36 lezen we dat Jezus zegt: ‘Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.’ Dankzij Jezus worden we bevrijd uit de macht van de zonde en zijn we vrij van de verplichtingen van de wet. Hoe dat precies werkt lees je in mijn nieuwe blog!

Macht van de zonde

Door de ongehoorzaamheid van Adam worden wij dus allen geboren met een menselijke natuur die onderworpen is aan de macht van zonde. Met als gevolg: gevangen zijn onder de heerschappij van van de dood. Geboren met het kwaad in onze natuur. Daarom kunnen we zeggen: een mens wordt geboren als zondaar. En dat is de reden dat deze zal zondigen. Het is niet zo dat als je zondigt, je dan pas een zondaar bent.

Er is dus geen ontkomen aan. Hoe goed wij ook ons best doen, een verschrikkelijk lot heeft ons getroffen door de schuld van Adam. Onze natuur gaat in tegen wat God wil. Daarom kunnen wij het goede niet doen. Nee, wij worden beheerst door slechte en zondige begeerten.

Een mens is geen zondaar omdat deze zondigt, maar zondigt omdat deze een zondaar is.

Verplichtingen van de wet

Hoe weten wij of iets goed of slecht is? Daar was de wet van Mozes voor. De wet van God is zuiver, rechtvaardig en goed. En daarom openbaart Gods wet zonde, wat slecht is. Gods wet is een geestelijke zaak (Rom. 7:14). En wij als mensen van vlees en bloed, die onderworpen zijn aan zonde, kunnen die geestelijk zaak niet oplossen. Gods wet heeft als doel om zonde te openbaren en ons te tonen dat wij zondaars zijn die een Redder nodig hebben.

De zonde zag haar kans schoon en gebruikte Gods wet – iets goeds voor iets slechts – om ons op de verkeerde weg te brengen en ons te doden. Hoe? De macht van de zonde gebruikte Gods wet om ons te binden aan zijn verplichtingen om de wet te vervullen met onze menselijke natuur. Dan krijg je de strijd waar Paulus over spreekt in Romeinen 7: in het diepste van je wezen wil je doen wat Gods wet vraagt, maar omdat de zonde leeft in het lichaam, is het doen en laten in tegenspraak met wat het verstand wil.

We kunnen van nature niet doen wat goed is en wat God wil én we zijn te zwak om ons te houden aan Gods wet en voorschriften. Paulus stelt een terechte vraag: wie zal ons verlossen uit onze ellendige toestand en de macht van de zonde en dood? (Rom. 7:24).

De weg is vrij

Wat heeft God een geweldige oplossing bedacht! Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, zodat de rechtvaardige eis van de wet gevuld kon worden. Adam werd door God geschapen, maar Jezus werd door Gods eigen zaad geboren uit een vrouw. Door de gehoorzaamheid van Jezus heeft de macht van zonde nooit grip op Hem gehad. Daarom kon God Hem opwekken uit de dood! Jezus maakte door Zijn verlossingswerk de weg vrij die ook wij moeten gaan om werkelijk vrij te zijn!

‘Maar nu zijn wij van de wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen: vanuit ons hart, door zijn Geest en niet op de oude manier door het naleven van wetten.’
Romeinen 7:6, HTB

  • Jezus is gestorven – wij zijn gestorven aan het kruis met Hem toen wij Jezus aannamen als Redder;
  • Jezus is begraven – wij zijn begraven door de waterdoop;
  • Jezus is opgewekt en opgestaan; wij zijn met Hem opgewekt en opgestaan door de Heilige Geest.

Nieuwe natuur

De mensen die van Jezus Christus zijn zullen niet meer veroordeeld worden. Weet je… jouw oude ‘ik’ is dood. Die leeft niet meer. Ons oude leven ligt in het graf, samen met angst, schaamte en schuld. Nu je verbonden bent met Christus ben je één met Hem in de dood geworden, maar ook één met Hem in [eeuwig] leven geworden. Je bent opgestaan in een nieuw leven! Je bent een nieuwe schepping met een nieuwe natuur. Door de dood en opstanding met Jezus ben je vrij van de verplichtingen van de wet en ben je geen slaaf meer van de zonde!

‘Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet: de wet van de Geest, de wet van leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood.’
Romeinen 8:2, HTB

Nu zijn we geestelijke mensen geworden door ons te laten leiden door de Heilige Geest. Hij geeft ons kracht en Gods liefde om Gods wet [van leven] te voldoen en te vervullen: ‘heb uw naaste net zo lief als uzelf’. Want wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig (Rom. 13:10).

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Vrij zijn in Christus”

  1. okko de Boer

    Het is een waarheid die alles overstroomd ,dank U Jezus. Zegen en groet .moi

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *