De priester-koning

Door offers kregen mensen wel vergeving voor ongehoorzaamheid, maar niemand werd er door bevrijd. De offers loste het probleem niet op. Door dit blog kun je lezen hoe God door Abram, Melchizedek en Jezus Christus de oplossing gaf!

Abram en Melchizedek

We komen Melchizedek voor het eerst tegen in Genesis 14.

Toen de stad Sodom werd veroverd en geplunderd namen de overwinnende koningen vee, voedsel en mensen als gevangenen mee. Waaronder Lot, de neef van Abram. Toen Abram dat hoorde was hij vastbesloten hen achterna te gaan en te redden. Hij bracht de hele buit, al het vee, Lot en alle gevangenen terug. Toen hij terug kwam van de overwinning ontmoette Abram Melchizedek.

Melchizedek betekent ‘gerechtigheid’. Hij was koning van de stad Salem, wat betekent ‘vrede’. De rechtvaardige koning en vredeskoning. De stad Salem werd later de stad Jeruzalem. Ook was Melchizedek een priester van de Allerhoogste God. Hij gaf Abram brood, wijn en zegende hem.

Wat ook bijzonder was, is dat Abram hem een tiende deel gaf van de veroverde buit.

De koning van de stad Sodom was er ook bijgekomen. Zijn naam was Bera dat ‘zoon van het kwaad’ betekent. Die wilde Abram het vee en het voedsel geven, maar dat wilde Abram absoluut niet! Hij wilde niet dat Sodom kon zeggen: ‘ik heb Abram rijk gemaakt’.

Na deze gebeurtenissen belooft God Abram een zoon en sluit hij met hem een verbond.

Kunnen we het vertalen naar de nieuwe situatie? We ontmoeten Jezus, Hij geeft ons Zijn lichaam, door voor ons te sterven, Zijn bloed om ons te verzoenen met God en zegent ons. Als reactie daarop geven wij een tiende deel van onze inkomsten aan God en zetten we ons leven geheel apart voor Hem. God geeft ons Zijn beloften en sluit met ons een nieuw en eeuwig verbond!

Priesterschap

Abram was de voorvader van het volk Israel. Uit zijn lijn kwamen Mozes en Aäron. Mozes ontving de wet en Aäron en zijn zoons waren door God aangesteld als priesters (1 Kron. 23:13). Zij dienden in Gods tabernakel ten dienste van het volk door offers en gaven te brengen vanwege zonden.

In die aardse tabernakel was eerst een ‘heilige kamer’, dan een gordijn en dan een ‘allerheiligst kamer’. In die allerheiligste kamer troonde God op de ‘kist van het verbond’. Niemand mocht die kamer binnengaan. Alleen maar één keer per jaar ging de Hogepriester naar binnen om offers te brengen en vergeving te vragen voor het hele volk. Door offers kreeg een mens wel vergeving voor ongehoorzaamheid, maar werd er niet door bevrijd. Hij bleef een slaaf van het kwaad. De offers loste het probleem niet op.

Melchizedek en Jezus

In Hebreeën 7 wordt er meer gedeeld over Melchizedek. Hij was een grote man, een belangrijk persoon. Dat wordt gezegd omdat hij Abram zegende. Iemand die zegent is altijd meer dan degene die gezegend word. En Abram was de voorvader van het volk Israel!

Melchizedek kende de Allerhoogste God en zijn beloften. Hij heeft geen vader, moeder, voorouders, begin of einde van zijn leven. Zo is hij gelijk aan de Zoon van God en voor altijd priester. Hij leeft dan eeuwig.

Wat was het probleem? Dan hoefde Jezus toch niet aangesteld te worden als nieuwe Hogepriester? Toch wel. Mensen konden niet door het priesterschap bevrijd en volmaakt worden. Er moest een nieuwe wet, verbond en priesterschap komen.

Bekrachtigd met en eed

De priesters waren altijd mannen uit de stam Levi, net als Aäron. Zo had God dat ingesteld. Melchizedek leefde al voor de stam van Levi, want die was toen nog niet ontstaan uit Abram. Jezus kwam ook niet uit de stam van Levi, maar de stam van Juda. Menselijk gezien zou Jezus dus niet automatisch priester worden! Maar toch is Jezus door God als geschikte kandidaat bevonden voor deze rol. Niet omdat Hij uit de stam van Levi komt, maar omdat Hij eeuwig leeft, net als Melchizedek!

Jezus is uitgekozen als priester door God en dat is bekrachtigd met een eed. Daardoor weten we dat we nu een veel beter verbond hebben.

‘De Heer heeft gezworen – en Hij zal dat niet veranderen – “Jij bent voor eeuwig priester, zoals Melchizedek.”‘Psalmen 110:4, BB

‘Zo’n Hogepriester hadden we ook nodig: volmaakt, zonder ooit ongehoorzaam te zijn aan God, smetteloos, en hoog boven elk ander wezen geplaatst in de geestelijke wereld’. Hebreeën 7:26, BB

Jezus leeft voor eeuwig! Er is nooit meer een andere priester nodig voor ons nieuwe verbond. Daarom kan Hij ook alle mensen redden die bij Hem komen. Door Zijn eeuwige offer in de hemelse tempel zijn we vergeven en verzoend met God. Hij is Koning en Hij is Priester tot in eeuwigheid.

Dus Melchizedek was een eeuwige priester van het oude verbond, maar Jezus is de eeuwige priester van een nieuw en beter verbond. Voor allen die Hem nu gehoorzaam zijn is Hij de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *