Bidden en gebed

Bidden is een communicatieproces tussen jou en God. God houdt van je en wil graag een relatie met je. Hij noemt ons kinderen en wij kunnen Hem Vader noemen. Het is eigenlijke praten met iemand die veel van je houdt.

Hogepriesterschap

Wij bidden tot de Vader, in de naam van Jezus en hebben intimiteit met de Heilige Geest. Dit zal ik iets meer uitleggen. In het Oude Testament was de hogepriester een mens die de speciale taak had om zijn volk te vertegenwoordigen bij God. Hij bracht offers en besprenkelde bloed van een offerlam over de verzoendeksel. Op deze manier waren dan de zonde bedekt en daardoor verzoening tussen God en het volk. Maar dit systeem is opgeheven, omdat dit steeds weer opnieuw gedaan moest worden. Er was niemand die met God echt in het reine kon komen.

Jezus is nu onze Hogepriester. Hij heeft voor eens en voor altijd verzoening gebracht door met Zijn eigen bloed in de hemelse tabernakel de verzoendeksel te besprenkelen. Op grond van het verzoenwerk van Jezus mogen wij altijd, vrijmoedig komen tot Gods troon om met Hem te praten!

Met de Heilige Geest hebben we vriendschap en intimiteit. Met Hem delen we ons hart met daarin al onze gedachten, gevoelens en verlangens. Hij helpt ons de juiste woorden te vinden tijdens gebed en Hij maakt altijd de Here Jezus groot!

Wij ontvangen dus van de Vader, door Jezus, in de Heilige Geest.

Wat leert Jezus ons over gebed?

 • We hoeven niet veel woorden of langdradige zinnen te gebruiken – Mattheüs 6:7 
 • De Heilige Geest zal ons helpen met bidden – Romeinen 8:26 
 • Vraag aan God, want dan zullen we ontvangen – Lucas 11:9, Mattheüs 7:7 
 • Blijf bidden tot het antwoord komt en geef niet op – Lucas 18:1 
 • Geen zorgen te maken, maar alles in gebed te brengen – Filippenzen 4:6 
 • Om te bidden voor elkaar – Efeziërs 6:18 

Dagelijks gebed

Als een gebed vanuit het hart komt, komt er kracht vanuit! Ik geloof dat de volgende punten horen voor te komen in dagelijks gebed.

 • Loven en prijzen – Enthousiast worden over God en Hem eren om wie Hij is en wat Hij doet door expressie.
 • Dankzegging
 • Belijden – Uitspreken of verklaren dat je iets gelooft.
 • Smeekgebeden – Aan God bekend maken wat je verlangen en verzoeken zijn. 
 • Intimiteit – Het delen van jouw hart met de Heilige Geest. Geef Hem ook de ruimte (stille tijd) om tot jou te spreken. 
 • Aanbidding – Je geheel richten op God en Hem liefhebben en bewonderen.
 • Voorbede – Bemiddelen tussen God en een ander mens of volhardend bidden tot er iets gebeurt.

Niet tegen God, maar tegen omstandigheden

We moeten ook in autoriteit bidden. Dat kun je doen als je weet wie je bent in Christus en weet welke positie we hebben in de geestelijke oorlog. Dan bid je niet gericht tot God, maar spreek je vanuit je positie in Jezus tegen machten die jou willen overheersen in je situaties en omstandigheden. Je geeft als het ware bevelen als een Koning(in).

Amen!

Aan het einde van gebed zeggen we vaak Amen. Dat wordt vertaald met: ‘het zij zo, zo is het’. Als je Amen zegt, dan keur je Gods Woord goed met geloof en maakt het een waarheid voor jouw persoonlijke leven. 

Gericht gebed

Als je gericht bidt, dan kun je meer resultaten verwachten. Soms vind ik het moeilijk om de juiste woorden te vinden voor een specifiek onderwerp. Wat mij helpt is om het gebed op te schrijven. Het geschreven gebed leer ik uit mijn hoofd door het regelmatig te herhalen. Hieronder vind je een paar voorbeelden waar je mee kunt starten. Zoek vooral naar de manier die jij prettig vind om te leren. Vergeet niet om het samen met de Heilige Geest te doen!

Voorbeelden van gebeden

Als je Jezus nog niet kent en Hem wilt aannemen als redder
Dank U Jezus voor het wonder aan het kruis.

Open mijn ogen en mijn verstand, zodat ik kan begrijpen wat U voor mij heeft gedaan.

Ik wil geloven dat U Uw zoon niet naar de wereld heeft gestuurd om het te veroordelen, maar om het te redden.

Ik wil U leren kennen en niet verloren gaan.

Ik neem U aan als mijn redder.

Vergeef mij van mijn zonden, om mijn relatie met U te herstellen.

Dank U wel dat U mijn straf op U heeft genomen.

Dank U wel dat ik verlossing mag ontvangen.

Ik nodig de Heilige Geest uit om mij te helpen en te vernieuwen.

Hier ben ik, hier is mijn hart. Maak iets moois van mij.

Amen.

Als je bezorgd bent
Liefdevolle Vader,
Ik dank U voor Uw genade en goedheid.

Uw Woord zegt in 1 Petrus 5:7 dat ik al mijn zorgen op U kan zetten. U zorgt voor mij.

Vergeef me, voor mijn bezorgdheid en voor mijn zelfmedelijden.

Mijn verlangen is om zonder zorgen te leven, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen.

Help mij, Here.

Dank U wel, dat ik door U bovennatuurlijke vrede kan ervaren in elke situatie.

Ik zal Uw Woord geloven.

Wanneer de duivel komt en vervelende gedachten wil aanpraten, dan zegt ik: Ja, ik had problemen, maar nu heeft de Heer ze overgenomen. Ga weg van mij.

In Jezus’ naam.

Amen.

Als je genezing wil ontvangen
Dank U Vader, ik prijs Uw naam. U bent die was, is en komen zal!

Uw Woord zelf zegt dat U mij wilt genezen.

Mijn verlangen is om genezen te worden en vrij te leven zoals U dat voor mij bestemd heeft.

Dank U Jezus dat mijn ziekte/kwaal/pijn is gestorven aan het kruis met U.

In Lucas 10:19 leert U mij dat ik macht heb over alle kracht van de vijand.
(Leg je handen op het aangedane lichaamsdeel)

Jezus, raak dit aan.

Satan, ik bind je in de naam van Jezus en met de kracht van de Heilige Geest!

Pijn, ik bestraf je in de naam van Jezus.

Word gezond en genezen overeenkomstig uw Woord!

Ik geloof dat het nu is volbracht. Dank U wel.

In Jezus’ naam.

Amen.

Als je in autoriteit wil bidden
Prachtige Vader, Machtige Koning Jezus en liefdevolle Heilige Geest.

Ik neem autoriteit over mijn dag in Jezus’ naam.

Het opwekken van Jezus uit de dood vereiste kracht en dezelfde kracht leeft vandaag in mij!

Ik richt mij op wie ik ben in Christus en wat ik heb in Hem.

Elk gedeelte van deze dag zal meewerken met Uw doel en plan.

Mijn seizoen van frustratie en mislukkingen zijn over en ik wandel in succes en voorspoed.

Ik beveel dat leugens nu vertrekken uit mijn denken.

Angst, zorgen en bezorgdheid wijk van mij op dit moment in Jezus’ naam!

Ik gebied dat ongeloof nu vertrekt in Jezus’ naam.

Alle vloeken en lasten zijn op dit moment verlicht van mij.

Tegen alle duivelse machten zeg ik nu in de naam van Jezus: Ga weg uit mijn sfeer van invloed, mijn gedachten, mijn relaties, mijn lichaam, mijn financiën en ga weg van mijn familie.

Ik breek slechte en ongepaste gedachten in mijn denken in, de naam van Jezus.

Ik spreek vrede en leven in mijn relaties, bediening en werkplek.

Ziel en emoties, ik laat mij niet leiden door jou. Onderwerp je aan de Heilige Geest die in mij woont!

Gezondheid, vrede, liefde, vriendelijkheid, hoop, vreugde, autoriteit, ontzag voor God, geloof, creativiteit en wijsheid zijn mijn deel in Christus Jezus. Ik ontvang het in Jezus’ naam.

Doorbreek alle valse leerstellingen in mijn denken.

In Jezus’ naam.

Amen.

Als je wil uitspreken wie je bent in Jezus
Ik ben:
· Een kind van God
· Gered door genade
· Vergeven
· Een nieuwe creatie in Jezus
· Een bewoner van de hemel
· Een erfgenaam
· Uitgekozen door God
· Geaccepteerd door God
· Compleet in God
· Levend door Jezus
· Herenigd met God
· Rechtvaardig
· Vrijgekocht door het bloed
· Meer dan een overwinnaar
· Een discipel van Jezus
· Genezen door de striemen van Jezus
· Vernieuwd
· Beschermd door engelen
· Gezegend
· Succesvol
· Gevuld met de Heilige geest
Amen.
Als je wil bidden voor ongelovigen
Vader, ik kom tot U.

Ik vraag U de volgende dingen door en namens Christus en op basis van Zijn verlossingswerk.

Ik breng voor Uw troon … (naam persoon) en ik bid om een ontmoeting tussen U en hem/haar.

Ik vraag U om hem/haar te laten weten dat er verzoening is tussen U en hem/haar en scheiding tussen de satan en hem/haar.

Heilige geest, blaas Uw leven in … (naam persoon).

Ik bid dat de sluier/bedekking van zijn/haar ogen mag worden weggehaald, zodat hij/zij de waarheid van het evangelie kan zien en begrijpen.

Ik werp elke redenering omver die opgeworpen is tegen de kennis van God.

Ik breng elk bedenksel onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Elke trotse en hoogmoedige weerlegging tegen God werp ik omver.

Ik bid voor bescherming tegen gedachten en verleidingen van satan.

Ik duw alle muren omver die opgetrokken zijn, die hem/haar ervan weerhouden om U te vinden.

Heilige Geest, ga Uw gang. De weg is nu vrij voor U. Openbaar de waarheid.

Breng andere Geest gevulde gelovigen op zijn/haar pad.

Dat hij/zij mag gaan verlangen om Christus te gehoorzamen.

Ik bid dat hij/zij uitgerust mag worden met de geestelijke wapenuitrusting.

Dank U dat U een nieuwe schepping maakt van … (naam persoon).

In Jezus’ naam bid ik,

Amen.

Als je wil dat je dromen uitkomen
Hemelse Vader,
[Na dankzegging]

In Spreuken 28:1 staat dat de rechtvaardige zo moedig als een leeuw moet zijn.

Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus en moedig om U het volgende te vragen.

U hebt deze grote dromen in mij hebt gelegd.

Ik roep mijn potentie tot leven, in Jezus’ naam.

Ik activeer wat U in mij hebt gelegd.

Vergroot mijn terrein en geef mij een grote visie.

Ik vraag U: vervul elke droom en verlangen in lijn met Uw wil, in Jezus’ naam.

Maak een bovennatuurlijke weg, zodat mijn dromen uit kunnen komen.

Laten mijn dromen of gebeden U niet limiteren om te werken in mijn leven.

Laat mij zien hoe het is om overvloedig te leven en vul mijn tekorten aan.

Ik neem wat van mij is, ik gebruik wat van mij is en ik neem aan wat U mij wilt geven.

Zegen mij niet gewoontjes, maar op bovennatuurlijke manieren.

Zegen mij, zodat ik een zegen kan zijn voor vele anderen!

In Jezus’ naam,

AMEN.

Bijbelse dagelijkse proclamaties

Jezus is de Heer van mijn leven. Ik ben vergeven en vrij van zonde en schuld. Ik ben dood voor de zonde. Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. (Colossenzen 1:21,22)

Ik ben vrij van strijd. Ik vergeef anderen zoals Christus mij vergeven heeft, want de liefde van God is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. (Mattheus 6:12; Romeinen 5:5)

Vader, door Uw Woord ben ik een overwinnaar. Ik overwin de wereld, het vlees en de duivel door het bloed van het Lam. (1 Johannes 4:4; Openbaring 12:11)

God woont in mij en Zijn leven doordringt mijn geest, ziel en lichaam. Zodat ik dagelijks gevuld ben met de volheid van God. (Romeinen 12:1,2; Johannes 14:20)

Hij die in mij woont is groter dan hij die in de wereld is. (1 Johannes 4:4)

Geen enkel wapen die tegen mij word opgeheven zal succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen mij word ingebracht zal ik weerleggen. Dat is mijn erfenis. (Jesaja 54:17)

Ik ben een doener van het Woord van God en niet alleen een luisteraar. (Jakobus 1:22)

Ik verheug mij in de HERE en Hij zal de verlangen van mijn hart geven. (Psalm 37:4)

Ik zaai rijkelijk, dus ik oogst rijkelijk. (2 Korinthiërs 9:6)

Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus mij alles geven wat ik nodig heb. (Filippenzen 4:19)

De zegeningen van Abraham zijn ook mijn zegeningen. Ik ontvang de Heilige Geest door in God te geloven. (Galaten 3:14)

De Geest van de waarheid leeft in mij en leert mij alle dingen. Daarom weet ik wat ik moet doen in elke situatie of omstandigheid in dit leven. (Johannes 16:13)

Ik vertrouw op de HERE met heel mijn hart en ik verwacht het niet van mijn eigen verstand. (Spreuken 3:5)

Ik ben in staat alles te doen door Christus Jezus die mij daarvoor kracht geeft. (Filippenzen 4:13)

De HERE is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik bang zijn? De vreugde van de HERE is mijn kracht. (Psalm 27:1)

God woont in mij en ik maak deel uit van Zijn goddelijke natuur. (2 Korinthiërs 6:16)

Ik ben een gelovige. In de naam van Jezus verjaag ik boze geesten, spreek ik in tongen en als ik een zieke de handen opleg dan zullen die genezen. (Marcus 16:17)

Ik bewapen mezelf met Gods wapens om mij te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. (Efeziërs 6:12)

Ik heb de sleutels van het Koninkrijk van de hemelen van Jezus gekregen. Alles wat ik op aarde bindend verklaar, zal ook zo in de hemel zijn. En alles wat ik ontbind, zal ook zo in de hemel ontbonden zijn in de naam van Jezus. (Mattheus 16:19)

In Christus ben ik volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. (Colossenzen 2:10)

Bijbelse dagelijkse proclamaties gericht op gezondheid

Jezus droeg mijn zonde in Zijn lichaam aan het hout; daardoor ben ik dood voor zonde en levend voor God. Door Zijn striemen ben ik genezen en heel gemaakt. (1 Petrus 2:24; Romeinen 6:11; 2 Korinthiërs 5:21)

U geeft mij overvloedig leven. Ik ontvang dat leven door Uw Woord en het vloeit naar elk orgaan in mijn lichaam, brengende genezing en gezondheid. (Johannes 10:10; Johannes 6:63)

Hemelse Vader, ik volg Uw Woord. Ik spits mijn oren voor wat U zegt. Ik behoud Uw Woord in het midden van mijn hart, want ze brengen leven en genezing tot al mijn vlees. (Spreuken 4:20-22)

Geen kwaad kan mij overkomen, noch kan een pest/virus in mijn buurt komen. U heeft Uw engelen opgedragen om over mij te waken. Ze behouden mij in al mijn wegen. Op mijn pad is leven, genezing en gezondheid. (Psalm 91:10,11; Spreuken 12:28)

Hemelse Vader, Uw Woord is een deel van mij geworden, dat leven in mij hersteld bij elke adem die ik neem en elk woord die ik spreek. (Johannes 6:63; Markus 11:23)

Elk orgaan en weefsel in mijn lichaam functioneert perfect zoals God het gemaakt heeft om te functioneren. Ik verbied misfunctie in mijn lichaam in Jezus’ naam. (Genesis 1:28,31)

Ik heb een sterk hart. Elke hartslag doorstroomt mijn lichaam met leven en reinigt mij van ziekte en pijn. (Exodus 23:25; Mark 11:23)

Ik commandeer mijn bloedcellen elke ziekmakende bacterie of virus op te eten in Jezus’ naam. Ik commandeer elke cel in mijn lichaam normaal te functioneren. (Romeinen 5:17; Lucas 17:6)

Vader, ik weersta de vijand in elke vorm die tegen mij opkomt – ik verzoek dat mijn lichaam sterk en gezond is en ik bekrachtigd het met Uw Woord. Ik wijs de vloek af en bekrachtig leven in dit lichaam. (Jakobus 4:7)

Ik weiger om teveel te eten. Lichaam, jij bent een tempel van de Heilige Geest. Kom in lijn met Gods Woord. (Romeinen 12:1)

Ik zal niet doodgaan, maar leven en ik verklaar de werken van de Heer. (Psalm 118:17)

Gebed vanuit de Kolossenzenbrief voor het lichaam van Christus
Hemelse Vader,

Dank U dat wij dagelijks gevuld zijn met Uw volheid.
Dank U dat wij niet meer dood zijn, maar levend.
Dank U dat wij niet meer vanuit het vlees, maar vanuit de geest kunnen leven.
Dank U dat wij uit de macht der duisternis verlost zijn en overgebracht zijn naar het Koninkrijk van Uw geliefde Zoon in wie wij verlossing en vergeving hebben ontvangen.
Dank U Here Jezus, dat U de bewijsstukken tegen ons voor onze zonde aan het kruis hebt genageld.

U bent de hoop der heerlijkheid. Wat betekent dat Uw geheimenis lang verborgen was, maar nu aan ons geopenbaard is.
Alle dingen zijn door U en tot U geschapen. De zichtbare en onzichtbare dingen. Alles is aan U onderworpen.
U bent het hoofd van het lichaam, Uw gemeente.

Wij zijn mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten van de beloften in Christus.
De gelovigen zijn gestorven en verborgen met Christus in God. Wanneer U in heerlijkheid verschijnt Here Jezus, zullen wij ook in heerlijkheid met U verschijnen.
Ik bid voor het lichaam van Christus.

Laat elk deel van het lichaam:
– Gevuld zijn met kennis van Uw wil, wijsheid en geestelijk inzicht
– U beter leren kennen
– In alle goede werk vrucht dragen
– Met kracht bekrachtigd worden en met volharding en geduld, zodat hun harten overstromen van dankbaarheid
– Wandelen in U, dat zij geworteld en opgebouwd worden in U en dat geloof wordt bevestigd in dankzegging
– Gevuld zijn met openbaringskennis
– Zich niet laten meeslepen met de wijsheid van de wereldmachten of mensen zonder Christus
– Ten allen tijden beseffen dat het niet om menselijke tradities gaat, want die dienen alleen de vleselijke bevrediging, maar U op nummer 1 plaatsen
– Beter weten en de vleselijke begeerte niet meer laten regeren in Uw gemeente
– De oude mens afleggen en de nieuwe mens aantrekken
– Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde en vrede van Christus aantrekken, als band van volmaaktheid
– Geen zouteloze antwoorden geven bij de ongelovigen, maar afgestemd zijn op Uw Geest
– Alles van harte doen, alsof wij alles voor U doen
– Het evangelie verspreiden en volharden in gebed
– Volmaakt en verzekerd staan bij wat God wil
– De bediening van de HERE vervullen.
Amen.

Als je de doop in de Heilige Geest wilt ontvangen
Hemelse Vader,

Dank U voor het verlossingswerk van Jezus.

Dank U, Here Jezus dat ik daardoor weer relatie kan hebben met de Vader.

Here Jezus, ik ben bekeerd en ik geloof in U, maar nu wil ik ook graag de doop in de Heilige Geest ontvangen.

Ik vraag U om mij op dit moment te vullen met Uw Heilige Geest.

Ik wil ten volle gebruik maken van wat U voor mij heeft klaarliggen.

Geef mij ook de gave van het spreken in tongentaal zodat ik het zeker weet, Here Jezus.

Ik wil niet alleen gered zijn, maar ook wandelen in mijn roeping en bestemming.

In Jezus’ naam, Amen.

(Begin met God danken en schakel over naar tongentaal. Jij doet je mond open en de Heilige Geest bidt.).

Als je wilt bidden voor je huwelijk
Vader, ik breng mijn huwelijk voor uw troon.

Ik bid dat U ons huwelijk beschermd en het een bron van vreugde en leven zal zijn voor ons allebei.

Ik zal niet toelaten dat verwarring, communicatiestoornis, verkeerde houdingen en verkeerde keuzes schade doen aan wat wij samen proberen op te bouwen.

Ik geloof dat herstel mogelijk is voor ons huwelijk waar het is aangetast door pijn, egoïsme en onverschilligheid.

Geef ons een nieuwe visie voor de toekomst en hoop om onze idealen te realiseren.

Op dit moment gebied ik alle slechte woorden die over ons gesproken zijn te verdwijnen uit de atmosfeer, in Jezus’ naam.

Voor mijn man/vrouw bid ik:
Dat mijn man/vrouw zal inzien wie hij/zij werkelijk is, omdat hij/zij begrijpt wie U bent.

Ik zal niet toezien dat mijn man/vrouw uitgeput, verslagen of vernietigd wordt.

Dat mijn man/vrouw verlost wordt van neerslachtigheid, verslavingen, luiheid, eenzaamheid, negatieve emoties, opvliegendheid, pijn, bezorgdheid, angst, frustratie, zijn verleden, twijfel en mislukking.

Verwijder onreine gedachten uit zijn/haar hoofd voordat ze zijn/haar hart bereiken en hij/zij eraan toegeeft.

Bescherm mijn man/vrouw tegen oververmoeidheid, overbelasting of wanhoop en laat hem/haar niet verstrikt raken in dingen die hem/haar bij U vandaan houden.

Waar leugens al in zijn/haar gedachten zijn binnengedrongen, gebied ik ze om zich terug te trekken en nodig ik de kracht van de Heilige Geest uit om zijn/haar gedachten te reinigen.

Ik bid dat uw troostende, beschermende en volmaakte liefde mijn man/vrouw zal omringen en hem zal bevrijden van al zijn/haar angsten.

Vul mijn man/vrouw met de vreze des Heren en geef hem/haar de wijsheid voor elke beslissing die hij/zij moet nemen.

Genees hem/haar van elke ziekte, kwaal, verwonding of zwakheid.

Heer, ik bid dat U mijn man/vrouw beschermt voor ongelukken, ziekte, gevaar, negatieve invloeden, geweld en plannen van boosaardige mensen.

Breng hem/haar in contact met wijze, betrouwbare mannen/vrouwen die de waarheid spreken.

Voor mijzelf bid ik:
Heer, laat mij zien hoe ik een goede vrouw/man kan zijn en draag de lasten van mijn ziel.

Ik belijd mijn boosheid, pijn, en gebrek aan vergevingsgezindheid, mijn teleurstelling, wrok en hardheid van mijn hart tegenover hem/haar.

Geef mij een positieve, nieuwe, blijde, liefdevolle, vergevingsgezinde houding tegenover hem/haar.

Maak mij lichamelijk, emotioneel en geestelijk gezond.

Wilt u mij helpen een thuis te scheppen waar mijn man/vrouw graag terugkeert.

Ik wil zoveel mogelijk verwachtingen van mijn man/vrouw loslaten.

Laat mij de potentiële grootheid van mijn man/vrouw zien, zodat ik hem/haar niet onderschat en ook niet overschat.

Geef mij inzicht om mijn man/vrouw te begrijpen.

In Jezus naam,

Amen.

Als je vrij wilt zijn van je verleden en wilt vergeven
Hemelse Vader,
Ik begrijp dat U wilt afrekenen met mijn verleden en ik wil dat nu ook.
Dank U, Here Jezus, dat ik dankzij U vrij en verlost kan zijn van mijn verleden.
Dank U, Heilige Geest, dat U mij helpt met deze beslissing en in dit proces.

Ik weiger te geloven dat ik een product ben van mijn verleden, want ik ben een product van het werk van Jezus Christus.
Een nieuwe schepping ben ik en bekijk mijn verleden nu vanuit mijn identiteit in Christus.
Ik bid dat U op de juiste tijd mij met mijn verleden confronteert.

Net als David bid ik:
‘Doorgrond mij en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. Zie of ik op een weg wandel die niet goed is voor mij, en leid mij op Uw eeuwige weg’ (Psalm 139:23,24).

Here, ook al vind ik het moeilijk, ik bid voor diegene die mij pijn hebben gedaan.
Ik vergeef (…) voor het feit dat hij/zij mij (…) heeft aangedaan.
Dat hij/zij Uw genade en vergeving mag ontvangen op dit moment.

Ik verwacht positieve gevolgen van mijn beslissing om te vergeven.
Dank U dat U mij leert geestelijk volwassen te worden.
In Jezus’ naam,
Amen.