Deel 32: God kennen in het Koninkrijk der hemelen

Jezus is een Koning van een Koninkrijk dat nooit zal ophouden met bestaan! Hoe kunnen wij het vinden? Hoe vestigt Jezus Zijn Koninkrijk op aarde? En hoe brengen wij het Koninkrijk bij de mensen? Lees het in dit deel van ‘God kennen’ op bijbelsedinge.nl

Het Koninkrijk vinden

Hoe vind je het Koninkrijk van God als Jezus zegt dat het niet komt op waarneembare wijze (Luk. 17:20)? Het heeft te maken met heerschappij. De Griekse vertaling vanuit het Engelse woord ‘kingdom’ is ‘basileia’, waar wij ‘basis’ van kennen. Gods Koninkrijk is een basis waar Hij vanuit regeert. Het rijk waar Hij aan de macht is en autoriteit heeft om te heersen.

Vanaf het begin had God de mens ook een plaats gegeven om over te heersen: de aarde. Maar toen Adam en Eva misleidt werden, gaven ze de macht weg aan de duivel. Vanaf dat moment regeerde hij over de aarde. Jezus kwam uit Zijn Koninkrijk naar beneden en werd een mens van vlees en bloed. Hier op aarde leefde Hij onder de macht van zonde en dood, maar zondigde niet! Daarom kon Hij sterven en door God opgewekt worden uit de dood. Zo nam Jezus de macht die de mens toebehoorde terug van de duivel. Nu valt alles in de hemel én ook op aarde onder heerschappij van Jezus!

Daarom zegt Jezus: ‘het Koninkrijk van God is nabij’. Want het bestond altijd al, maar er was geen toegang voor de mens door ongehoorzaamheid. Jezus is de deur geworden. Nu kan iedereen door het geloof in Zijn werk deel worden van Zijn Koninkrijk. Want Jezus heeft onze vrijheid gekocht met Zijn bloed waardoor wij vergeving ontvangen voor al onze zonden. Er is vrijspraak van schuld door Jezus Christus!

‘Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die ons vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.’ 
Colossenzen 1:13-14, HTB

Koningschap

God heeft ons bevrijd van de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. God regeerde al in de hemel, maar hoe regeert Jezus nu op aarde? Samen met jou en mij. Laten we kijken naar de volgende vergelijking.

In Nederland heeft de koning een rol en een positie. Wij kunnen hem aanspreken met ‘majesteit’ en zijn ambtstermijn is onbeperkt. Zijn positie is volgens de grondwet onschendbaar. Dat betekent dat niemand dat kan veranderen. Samen met de ministers vormt hij een eenheid die de regering of het centrale bestuur van het land wordt genoemd. Hij heeft een verbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol. Dat vervult hij door de volgende hoofdtaken:

 • Akkoord gaan, samen met de ministers met besluiten en nieuwe wetten;
 • Via de troonrede maakt hij de plannen van de regering voor het komende jaar bekend;
 • Hij vertegenwoordigd het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Door zich in te zetten voor de bevolking;
 • Beëdigen van nieuwe ministers.

Samen regeren

In deze vergelijking is Jezus de Koning en zijn wij de ministers (grappige woordspeling: mini-ster, die het heerlijke licht van Christus afstralen). We kunnen Jezus aanspreken met Majesteit. Hij zit op Zijn troon, voor eeuwig. Zijn positie is de hoogste plaats in het universum! Er is niemand die dat ooit kan veranderen. Samen met de gelovigen vormt Hij een eenheid die de gemeente van Christus wordt genoemd. Jezus verbindt alle volken door Zijn geest in één Lichaam. Zo vertegenwoordigd Hij Zijn Koninkrijk op aarde en moedigt een ieder aan om er deel van te worden. Hij vervult de volgende hoofdtaken:

 • Door de gelovigen gezag en heerschappij uitoefenen hier op aarde;
 • Via het geschreven en gesproken woord maakt Hij Gods plannen bekend;
 • Hij vertegenwoordigd het Koninkrijk van de hemelen;
 • Hij heeft Zijn leven gegeven voor alle mensen;
 • Nieuwe gelovigen toevoegen aan Zijn gemeente.

Zie je dat Jezus het niet alleen samen met ons wil doen, maar dat Hij het anders ook niet kan doen? Wij kunnen niets doen zonder Jezus en Hij kan niets doen zonder ons. Hij wil in ons wonen en door ons heen werken, Zijn wil bekend maken en Zijn Koninkrijk uitbreiden door nieuwe gelovigen toe te voegen!

De sleutels van het Koninkrijk

Jezus kon macht uitoefenen op aarde, omdat Hij autoriteit had over de duivel. Het feit dat boze geesten Hem gehoorzaamde was het bewijs dat Jezus sterker is dan de duivel! Jezus zegt dat wij de bewaarders van de sleutels van het Koninkrijk der hemelen zijn. Wat moeten wij daar mee doen?

‘Ik zal jullie de sleutels geven van het Koninkrijk van God. Jullie kunnen op aarde alles binden, wat al gebonden is in de hemel. En jullie kunnen op de aarde alles vrijlaten, wat al is vrijgelaten in de hemel’.
Mattheüs 16:19, HTB

We hebben geen kracht of macht uit onszelf, maar door de Heilige Geest kunnen alleen openen wat al geopend is door Jezus en sluiten wat gesloten is door Jezus! Binden wat al gebonden is door Jezus en losmaken wat losgemaakt is door Jezus. Vanuit de grondtekst betekent ‘binden’, vastmaken, vastbinden of ketenen met kettingen. En ‘losmaken’ betekent vrijmaken dat wat gebonden zit aan ketenen of kettingen en bevrijden uit een gevangenis. Het is dus heel gepast dat Jezus de macht die wij van Hem hebben gekregen omschrijft als sleutels!

Binden is voor het werk van de verslagen vijand, de duivel en boze geesten.
Losmaken is voor mensen die gebonden zijn door de macht van de duivel.

Vertegenwoordigers van Jezus

Mensen die niet geloven in het verlossingswerk van Jezus, zijn nog onder de macht van de duisternis (1 Joh. 5:19). De sleutels om de gevangenen vrij te laten is gegeven aan de gelovigen! Het is onze verantwoording om mensen het evangelie van Christus te verkondigen, zodat zij erop kunnen reageren. Voordat we dat doen, kunnen we zeker de vijand binden, zodat hij zijn vermogen en invloed verliest om te handelen tegen de mensen. Zo zijn ze vrij van invloed van de duisternis om vanuit hun eigen wil te kiezen voor God en van Hem te ontvangen wat zij nodig hebben. Als iemand gelooft en het wil, treden wij op als vertegenwoordigers van Jezus!

Dus hoe brengen wij het Koninkrijk bij de mensen? Net als Jezus. ‘Als u op weg gaat predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets’ (Mat. 10:7-8)

Heel veel zegen en tot de volgende!

1 gedachte over “Deel 32: God kennen in het Koninkrijk der hemelen”

 1. Wat ik zopas gelezen heb is heel mooi. Ik geloof dat het koninkrijk van God in mij is door Christus. Niet meer ik maar Christus in mij. Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Daar vindt de strijd plaats. Hier op aarde als kind van God moet ik een kind zijn zoals Jezus een heilig kind van God was toen Hij hier op aarde was en Zichzelf heeft gegeven als losprijs. Hij heeft alle schuld van de wereld betaald. Toen Hij zei Hij met luide stem riep: Het is volbracht deed Hij dit als losprijs voor alle mensen. Maar toen Hij doorstoken werd deed Hij dit voor hen die in zijn volbrachte werk geloven. Die Hij verzadigd met Zijn leven en deel hebben gekregen daardoor aan de goddelijke natuur van Jezus, de Zoon van God. Want Zijn bloed alleen reinigt van alle zonden, en het Woord die Hijzelf is. Daarom kon Hij zeggen bij de voetwassing: Gij nu zijt rein door het woord wat Ik tot u gesproken heb. Voordat Jezus kwam om zijn discipelen te roepen zijn ook zij allen wegen gegaan die niet Gods Weg waren, daarom moesten hun voeten gewassen worden. Ik denk dat het voorlopig genoeg is wat ik heb geschreven. Ik geloof dat wij een geopende hemel hebben door Jezus die tegen Nathanael zei: jij bent een ware Israëliet. Vlees en bloed heeft jou dat niet geopenbaard maar mijn Vader in de hemel heeft dat gedaan. De grotere dingen van God zijn door genade en geloof. Daarom het gelovig gebed vermag veel zoals Jakobus schreef over Elia. Het is belangrijk dat wij zo in dient van God staan als medearbeiders van Jezus Christus onze Here.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *