Deel 29: God kennen in gebed

De Geest van God leidt ons altijd naar de juiste weg: Jezus. Jezus is de weg en God de Vader is de bestemming. Wie via Jezus tot God komt, hoeft niet bang te zijn. Want zo’n iemand is vergeven van zonden en vrij van schuld door het offer van Jezus. En om daar echt zeker van te zijn heeft God de Geest van Zijn Zoon in ons hart uitgestort die roept: “Lieve Vader!” Dan kun je door persoonlijke ervaring de ware God leren kennen. En Hij jou. In dit deel van God kennen kijken we naar hoe we vanuit drie posities tot God kunnen naderen en ons geloof kunnen uiten in gebed! Lees het op bijbelsedinge.nl

Kind van God

Kijk eens hoeveel God van ons houdt: Hij noemt ons ‘kinderen van God’. Hij verwelkomt ons in Zijn huis met open armen. Wij kunnen ons nog niet voorstellen hoe het later allemaal zal zijn. Maar dit weten wij: wanneer Hij komt, zullen we zijn zoals Hij. Dan kunnen we God zien voor wie Hij werkelijk is. Als je Hem verwacht, ga je op een zuivere manier leven, net zoals Hij Zelf zuiver is. Mensen die uit God geboren zijn, gaan niet door met Hem ongehoorzaam zijn. Want Gods leven is in hun. Ze kunnen niet langer expres een ongehoorzaam leven leiden. Een kind van God weet dat hij is overgebracht van dood naar het leven en kan dat laten zien door zijn liefde voor broeders en zusters.

‘Want God wist van tevoren al welke mensen van Hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn Zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste Zoon zijn die uit God werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen’.
Romeinen 8:29, BB

Positie van kind

Wat heeft dat met gebed te maken? Ongehoorzaamheid blokkeert ons om tot God te naderen. Maar God wil juist dat we zeker zijn van Zijn goedheid, liefde en trouw, zodat we ons niet voor Hem gaan verstoppen. Bij God mag jij jezelf zijn. En Hij stuurt je niet weg, wijst je niet af, of gaat je geen pijn doen. God creëert een veilige omgeving waar je in kan opgroeien.

Hoe kijkt God dan naar je? Hij ziet Zichzelf in jou en ziet wie jij hoort te zijn in Hem. Volgens God is er ook helemaal niets mis met ons! We moeten simpelweg nog leren om op Jezus te lijken. Wij verwachten ook niet dat kinderen meteen kunnen spreken, fietsen of rekenen. Niemand verwacht dat zij het de eerste keer perfect doen. Daar is juist het leren voor! Ze moeten oefenen en wij helpen, moedigen aan en instrueren ze tijdens het proces. Zo helpt God ons ook. Wanneer we leren en open zijn over ons leerproces, vertegenwoordigt dat heel mooi onze relatie met God aan de mensen om ons heen.

Door genade kunnen we groeien in wie we horen te zijn in Christus. 

Wie dit dus ontdekt komt steeds dichter bij Gods hart en ervaart intimiteit met Hem. Jij deelt je hart met God en Hij Zijn hart met jou. En je maakt je verzoeken of verlangen bekend (ook wel smeekbeden genoemd). Door dat vaak te doen ontwikkel je een leefstijl van aanbidding. Dat is een leefstijl die gericht is op God. Je wordt enthousiast over wie God is en wat Hij kan! En dat uit je door lovende dankzegging! Je bewondert God en hebt Hem lief. Dit is bidden vanuit het zoonschap.

Positie van koning

Naast onze positie van kind, kunnen we ook tot God naderen in onze positie als koning. Alleen spreken we dan niet direct tegen God, maar verklaren en spreken we Gods woord uit in geloof over ons leven. Dit noem je ook wel proclameren of belijden.

Belijden werkt niet op de volgende manier: zo vaak mogelijk iets zeggen tot het zo is en tot je het gelooft. Belijden doe je alleen als je zeker weet, oftewel gelooft, dat wat je zegt de waarheid is. En de waarheid is niet altijd meteen waar te nemen met je natuurlijke zintuigen. Daarom moet je zeker weten dat wat je verklaart de waarheid is, zodat als je zintuigen het niet kunnen zien, je toch blijft vasthouden aan wat God heeft gezegd!

Je kunt alleen geloven voor iets wat God heeft gedaan. Je kunt dus niet geloven voor iets wat God niet heeft gedaan. Jezus heeft bijvoorbeeld met Zijn verlossingswerk de macht van ziekte en dood verbroken, dus kunnen wij zeker weten dat God ons gezond wil hebben. Wij kunnen dus gezondheid over ons leven verklaren. Daar hoeft je niet bij God om te smeken of te vragen. God heeft dat in Zijn genade al beschikbaar gemaakt in Christus en door het geloof ontvangen wij dat (Ef. 2:8). Alles wat er in Christus is, kunnen wij verklaren over ons leven. Want Jezus is de machtigste Heer en hoogste Koning! Wij delen in Zijn overwinning en heerschappij. En daarom kunnen wij ook in autoriteit spreken, of met andere woorden: als koning(in) bevelen geven, tegen alles wat van ons probeert te stelen, wat probeert te vernietigen of probeert te doden!

Positie van priester

Als we tot God naderen als kind komt intimiteit, aanbidding, lofprijs en dankzegging naar voren in ons gebed. En wanneer we ons geloof uitspreken in lijn met Gods woord zijn we als koningen aan het optreden in gebed. Dan heb je nog zoiets als voorbede. En daar leren we over door het priesterschap.

De priesters dienden dagelijks in de tabernakel. Zij waren gezalfd met olie en moesten hun handen en voeten wassen. Zij bemiddelde tussen God en het volk. En brachten de offers die God had opgedragen aan Mozes. Zo konden de onreine mensen met een heilige God omgaan in het oude verbond. Nu hebben we Jezus Christus! Hij is onze eeuwige en levende Hogepriester die met Zijn bloed het nieuwe verbond inwijdde. Hij heeft ons gewassen en gezalfd zodat wij Hem kunnen dienen als priesters. Dat betekent dat wij ons leven toewijden aan God en dienstbaar zijn voor Hem. Dat betekent dat wij verantwoording hebben om op een andere manier te leven.

‘God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen’.
Romeinen 12:1, BB

Voorbede doen is bemiddelen tussen God en mensen. Dat is een vorm van gebed die niet gericht is op jezelf. Je komt op voor een ander. Je verzoekt bij God genade, vergeving of hulp voor iemand anders. Dit kan je doen uit onzelfzuchtige, goddelijke liefde. Jouw hart huilt als het ware de noodkreet uit van een ander!

Kind, koning en priester

We hebben dus gezien dat Jezus ons voor gegaan is in alles. Hij was de eerste die uit God geboren was. Nu kunnen wij kinderen van God worden. Hij is de Koning der Koningen, waardoor wij als koningen weer heerschappij over ons leven kunnen pakken. En Hij is de Hogepriester van de hemelse tabernakel. Wij kunnen dankzij Hem bemiddelen tussen God en mensen.

Heel veel zegen en tot de volgende!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *