Regeren met Koning Jezus

Nog voordat Jezus geboren werd profeteerde Jesaja over Hem dat Hij de Koning van de vrede voor alle volken zou zijn. Aan Maria maakte God bekend dat Jezus de Zoon is die de troon van Zijn voorvader David zou worden gegeven. En toen Hij net geboren was zochten de wijzen uit het oosten naar de pasgeboren Koning van de Joden. De discipelen herkende Jezus als de Koning waar in de Boeken over was geschreven. Wel meer mensen wisten dit, omdat God hen dat bekend had gemaakt.

En nu weten we zeker dat Jezus dat Kind is waar over geprofeteerd is, want Hij stond op als een glorieuze Koning die plaats nam aan de rechterhand van God de Vader! Hij is de Koning die liefdevol met ons wil samenwerken. Maar hoe functioneert de heerschappij van Jezus nu op aarde? In dit blog probeer ik het uit te leggen met een vergelijking!

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titel zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen!’
Jesaja 9:5-6, HTB

De rol en positie van de koning

Gelukkig is Jezus een Koning die rechtvaardig regeert en vrede brengt. Dit nieuws mag nu aan alle volken bekend gemaakt worden. Hoe doet Hij dat? Ik wil een vergelijking maken om uit te leggen hoe de heerschappij van Jezus Christus nu functioneert.

In ons land heeft de koning een rol en een positie. Wij kunnen hem aanspreken met ‘majesteit’ en zijn ambtstermijn is onbeperkt. Zijn positie is dat hij volgens de grondwet onschendbaar is. Dat betekent dat niemand bij hem kan komen om zijn situatie te veranderen. Met andere woorden: hij is onaantastbaar. Samen met de ministers vormt hij een eenheid die de regering of het centrale bestuur van het land wordt genoemd. Hij heeft een verbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol. Dat vervult hij door de volgende hoofdtaken:

 • Akkoord gaan samen met de ministers met besluiten en nieuwe wetten;
 • Via de troonrede maakt hij de plannen van de regering voor het komende jaar bekend;
 • Hij vertegenwoordigd het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Door zich in te zetten voor de bevolking;
 • Beëdigen van nieuwe ministers.

Het koningsschap wordt overgedragen op de wettelijke nakomelingen van de koning. Die worden erfopvolgers genoemd.

Heerschappij van Jezus

Wat nu als we dit vertalen naar ons geloof? In deze vergelijking is Jezus de Koning en zijn wij de ministers (grappige woordspeling: mini-ster, die het heerlijke licht van Christus afstralen) We kunnen Hem aanspreken als Majesteit. Hij zit op Zijn troon, voor eeuwig. Zijn positie is de hoogste plaats in het universum! Er is niemand die dat ooit kan veranderen. Samen met de gelovigen vormt Hij een eenheid dat de gemeente van Christus wordt genoemd. Jezus verbindt alle volken door Zijn geest in één Lichaam. Zo vertegenwoordigd Hij Zijn Koninkrijk op aarde en moedigt een ieder aan om er deel van te worden. Hij vervult de volgende hoofdtaken:

 • Door de gelovigen gezag en heerschappij uitoefenen hier op aarde;
 • Via het geschreven en gesproken woord maakt Hij Gods plannen bekend;
 • Hij vertegenwoordigd het Koninkrijk van de hemelen;
 • Door Zijn leven te geven voor alle mensen op aarde;
 • Nieuwe gelovigen toe te voegen aan Zijn gemeente (die belijden dat Hij Jezus Christus is, de Zoon van God, de Redder en Verlosser van de wereld).

Zie je dat Jezus het niet alleen samen met ons wil doen, maar dat Hij het anders ook niet kan doen? Wij kunnen niets doen zonder Jezus en Hij kan niets doen zonder ons. Hij is in de hemel en wij zijn de woningen van Zijn Geest hier op aarde. Hij wil in ons wonen en door ons heen werken, Zijn wil bekend maken en Zijn Koninkrijk uitbreiden door nieuwe gelovigen toe te voegen!

Regeren en altijd winnen

Het is nu duidelijk dat Jezus een goede en machtige Koning is die liefdevol met ons wil samenwerken. Waar regeren we dan over? Laten we kijken naar de volgende tekst:

‘We vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen’.
Efeziërs 6:12, HTB

Samen met Jezus regeren of heersen we niet over mensen. We regeren tegen machten, overheden en heersers van de wereld. Wat je mag weten is het volgende: Jezus heeft de overwinning al behaald, dus dat betekent dat wij delen in Zijn overwinning. Als wij samen werken met Gods woord, de Heilige Geest en stand houden in geloof, zullen we altijd winnen.

‘Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. God heeft Hem over alles de macht gegeven: Hij is Heerser geworden over alles wat er is. En Hij heeft Hem gemaakt tot het Hoofd van de gemeente’.
Efeziërs 1:21-22, BB

Hoe kun je regeren over iets wat je niet kunt zien? We kunnen dat doen met woorden, of dan wel Gods woord gecombineerd met geloof. We kunnen bidden, proclameren, belijden en spreken in autoriteit. Jezus heeft ons nodig om Zijn Woord uit te spreken in deze wereld, zodat de kracht van de Heilige Geest kan werken!

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Regeren met Koning Jezus”

 1. Dank je wel voor je blogpost. Ja, Hij is een goede koning. Ik ben zelf bezig met Psalm 10. Daar staat in: U bent voor eeuwig Koning.

  Daar dacht ik even aan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *