Leven voor God

Paulus vertelt dat hij vóór zijn bekering de Joodse regels, wetten en tradities nauwgezet naleefde. Hij bestudeerde de wet, legde deze uit en hielp mensen ze toe te passen in hun dagelijks leven. Hij vond de leer van Jezus Christus een bedreiging voor het jodendom en wilde de volgelingen van Jezus daarom zelfs uitroeien! (Gal. 1:14)

Maar Paulus had een persoonlijke ontmoeting met de opgestane Jezus die hem van vervolger van christenen veranderde naar een dienaar van Christus. Hij leerde God kennen en de kracht van het verlossingswerk van Jezus waardoor hij diepgeworteld in Gods liefde was en zijn leven daarop bouwde. God stuurde hem op zendingsreizen om het goede nieuws van Christus te verkondigen. Hij plantte gemeentes en via brieven onderwees, bemoedigde en corrigeerde Paulus hen.

Deze week onderzocht ik die brieven om te kijken hoe Paulus bad voor zijn broeders en zusters in het geloof. Wat kunnen wij van hem leren om voor elkaar te bidden? Lees het in dit blog!

Lijken op Jezus

We zijn niet alleen gered om naar de hemel te gaan. We zijn gered om weer in relatie met God te kunnen leven! Voor nu en tot in eeuwigheid. Als we omgaan met God leren we van de Geest van God en Gods woord wie Hij is, wie wij zelf zijn in Hem en dat Hij een plan heeft met ons leven. In dat plan zit er iets in dat voor elke gelovige hetzelfde is: lijken op Jezus.

Hoe kunnen we lijken op Jezus? Door Hem te volgen. Wij door lopen eigenlijk dezelfde stappen als Jezus. Jezus is de eerste Zoon die uit God is geboren. Als we bekeren, dopen in water en dopen in de Heilige Geest, noemt Gods woord ons ook ‘uit God geboren’. We zijn kinderen van God geworden! Door wedergeboorte zijn we een heel nieuw mens geworden. Het oude leven is als het ware met Jezus gekruisigd, gedood en begraven. We zijn samen met Christus opwekt uit de dood door de kracht van de Geest van God! In dit nieuwe leven hebben wij dezelfde basis als Jezus om te lijken op Jezus. We hebben dezelfde toegang tot de troon van genade, dezelfde Heilige Geest, dezelfde zegen, dezelfde erfenis en dezelfde autoriteit.

‘Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders’.
Romeinen 8:29, HSV

Gods wil

Paulus onderwees aan de gemeentes wie God is, wat Jezus voor ons heeft gedaan en daarna hoe we dat kunnen toepassen in het dagelijks leven. Hij ervaarde de genade van God door geloof. Hoe meer hij God leerde kennen, hoe meer hij besefte dat Gods verlangen is dat alle mensen leven in de genade van God door geloof. Gods verlangen werd zijn verlangen wat hem aanzette tot het geven van zijn leven als offer aan God om de wil van God te doen. Alles wat Paulus ons leert moedigt ons aan om het doen van Gods wil de hoogste plaats te geven in ons leven! En daarom was zijn leven krachtig en gelijkvormig aan het leven van Jezus.

Wat ik geleerd heb uit de gebeden van Paulus is dat hij voornamelijk bad dat de mensen zijn onderwijs – het geheim over Christus – zouden begrijpen, zodat zijn openbaring ook hún openbaring werd. Zodat ze zelf de genade van God ervaren in hun leven. En dus zelf inzien dat het Gods verlangen is om alle mensen te redden door geloof. En dat ze zelf de keuze maken om te doen wat God wil.

Lieve broeders en zusters, ik moedig je ook aan om het doen van Gods wil de hoogste plaats te geven in je leven! Kies ervoor om te leven voor God.

Bid je mee?

Hieronder heb ik een aantal gebeden vanuit de brieven van Paulus opgeschreven. Laten we het bidden voor elkaar. En vergeet niet om Gods woord te blijven bestuderen met de Heilige Geest om te zoeken naar hoe God jouw leven kan gebruiken.

Ik bid dat de God van de vrede met u allen zijn (Rom. 15:13)
En dat u de genade van de Here Jezus zult ervaren (Rom. 16:24)
Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons (Efz. 1:19)
En dat u geworteld zal zijn in de liefde van God en daarop uw leven zult bouwen (Efz. 3:17)
Ik bid dat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent (Efz. 1:18)

Ik bid dat God u wijsheid, diep geloof en geestelijk inzicht geeft om te begrijpen wat God wilt (Col 1:9, Fil. 1:9)
En dat u een sterke en volwassen gelovige mag worden, die uitsluitend wil doen wat God verlangt (Col. 4:12)
Ik bid dat God alles zal geven wat u nodig hebt om Zijn wil te doen (Heb. 13:21)
En dat Hij u vrijmoedigheid en kracht schenkt om te zeggen en te doen wat Hij wilt (Efz 6:19)
Ik bid dat God u behoed voor kwaadaardige mensen, zodat u ongehinderd Gods wil kan doen (2 The. 3:2)

En dat God het woord dat u doorgeeft duidelijk wil maken aan de mensen, zodat zij het geheim van Christus zullen begrijpen (Col 4:3)
Ik bid dat God laat zien dat Hij achter u staat door wonderen en tekenen als u namens Jezus optreedt (Han. 4:30)
En dat het goede nieuws snel zal verspreiden en overal zo’n invloed mag hebben op de mensen dat zij God gaan eren (2 The. 3:1)

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *