Het werk van de Trooster

Toen Jezus tegen Zijn discipelen zei dat Zijn ure gekomen was en Hij naar de Vader zou gaan, werden hun harten gevuld met droefheid. Ze wilden helemaal niet dat Jezus wegging. Los van het feit dat Jezus de Zoon van God is, was Hij ook hun gids, leraar, profeet en vriend. Ze leefde dadelijks in nauwe gemeenschap met Hem. Zij hadden gezien en geproefd van de liefde, goedheid, wonderbare kracht en glorie van God! Wat is er nu beter dan dat? Toch zei Jezus: ‘Het is beter als Ik ga, want dan kan Ik de Trooster sturen’. In dit blog kun je lezen over de wie de Trooster is en wat Zijn opdracht is hier op aarde. Veel leesplezier!

‘Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is’.
Johannes 16:7-11, NGB51

Wie is de Trooster?

Jezus zegt dat een leven met de Trooster nog beter is dan een leven met Hem! Wie is die Trooster? De Trooster is de Geest van Jezus Zelf. Daarom wordt Hij ook de Heilige Geest genoemd; Heilig, omdat Hij apart gezet is om Gods wil te doen. Jezus is God in de vorm van een fysiek mens, en de Heilige Geest is God in de vorm van een geestelijk persoon. Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn hier op aarde, maar de Geest van God is Alomtegenwoordig. Dat betekent dat Hij overal aanwezig kan zijn op hetzelfde moment. Wauw, wat is God groot!

Jezus heeft Hem gestuurd naar de aarde met drie belangrijke opdrachten, namelijk: het overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en het oordeel. Dat is ook wat Jezus Zelf deed hier op aarde. De Heilige Geest is voorbestemd om de plaats van Jezus in te nemen. Met andere woorden: De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus.

Overtuigen van zonde

De Heilige Geest is hier op aarde en overtuigt de wereld van zonde. Hoe doet Hij dat? Net zagen we al dat de Heilige Geest, God is in de vorm van een geestelijke persoon. Een persoon die kan spreken, denken, onderwijzen, troosten, bemoedigen, helpen, bewegen, voelen en handelen. Maar, Hij kan niet zo maar in iemands leven komen. Dat kan alleen als jij je hart voor Hem opent en uitnodigt.

Als het woord van God word gesproken, zal Hij bewegen en kan geloof ontstaan in ons hart. Een kleine opening van je hart kan voor de Heilige Geest al genoeg zijn om je te bereiken. Je beseft dan opeens dat je schuldig bent van zonde. Zonde is meer dan alleen Gods wet overtreden en verkeerde dingen doen. Het is vooral jouw eigen weg gaan, in plaats van die van God. Jouw ongehoorzaamheid aan God heeft ernaar gemaakt dat je ook jouw doelen in dit leven hebt gemist. Je beseft dat je een Redder nodig hebt. Het enige wat dan uit je mond kan komen is: ‘Heer, vergeef mij!’

Overtuigen van rechtvaardigheid

Als je God om vergeving hebt gevraagd en de Geest van God hebt uitgenodigd in jouw hart, dan mag je weten dat je compleet en volledig geaccepteerd bent door God! Je bent in een toestand die God welgevallig is. Jouw zonden zijn vergeven, je bent gereinigd door het Bloed van het Lam Jezus en je bent vrij van de macht van zonde en dood. En net als bij de discipelen kan je nu op dagelijkse basis in nauwe gemeenschap leven met [de Geest van] Jezus (Joh. 16:7). In plaats van Jezus, is nu de Heilige Geest onze gids, leraar, profeet en vriend. Door de Heilige Geest kunnen we nu zien en proeven van de liefde, goedheid, wonderbare kracht en glorie van God.

‘Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken, en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit de mijne nemen en het u verkondigen’.
Johannes 16:13-14, NBG51

De Heilige Geest voor jou

Jezus legt hier uit wat de Heilige Geest voor jou kan zijn als je Hem hebt uitgenodigd in je hart. Hij zal de weg wijzen, Hij zal spreken en de toekomst verkondigen. Waarom? Omdat wij dan gaan lijken op Jezus. De Heilige Geest gaat ons nu stap voor stap begeleiden naar een goddelijk karakter, zodat we een zuiver en oprecht leven leiden. Dat betekent dat de Heilige Geest ons soms in liefde moet corrigeren door Gods woord, dingen aan het licht brengt of een verklaring eist van onze daden. Als we op Jezus lijken, wordt Hij verheerlijkt. We tonen namelijk aan de mensen om ons heen dat God waardig, prachtig en goed is. Je zegt met je karakter: ‘Kijk eens naar hoe mooi Jezus is’.

Je versiert Jezus als het ware met glans en kleed Hem met pracht door op Hem te lijken!

Overtuigen van oordeel

Oorspronkelijk gezien had God de mens aangesteld om te heersen over de aarde. Zonder verdere restricties. Gewoon, heers. Op aarde had de mens de hoogste macht gekregen van God. De duivel (toen nog lucifer) dacht: ‘ja, ik heb ook veel macht gekregen van God, maar niet over de mens of de aarde. En als ik op aarde de macht zou hebben, dan zou ik de hoogste zijn’. Hij bedacht dat als de mens het hem zou geven, dan zou God ook niet kunnen ingrijpen, want Hij had de mens aangesteld als hoogste macht. Als de mens dat wilde weggeven, was dat de keuze van de mens, ook als God het niet zou willen!

Als heerser op aarde – nu de duivel genoemd – had hij een voorrecht; het oordelen van zaken of mensen. Er is niemand die boven hem stond, dus ook al is het oordeel onrechtvaardig, niemand had er iets over te zeggen. Het oordeel van de duivel was: ‘alle mensen zijn schuldig aan zonde en ongehoorzaam aan God, dus moeten gestraft, vernietigt en gedood worden!’ Als God niets gedaan had, zou dit lot ons allen treffen…

Het goede nieuws is dat God wél iets heeft gedaan! Hij is voor ons een mens geworden zonder zonde, zodat Hij niet onder de macht van zonde leefde, maar in gehoorzaamheid aan God. De duivel dacht dat hij nu helemaal de winnaar was door de kostbaarste schat uit de hemel doden! Maar de dood en opstanding van Jezus zorgde er juist voor dat de macht die de duivel had gestolen om op aarde te heersen hem ontnomen werd! Jezus is nu heerser in de hemel en op aarde. En weet je met wie Jezus die macht deelt? De gelovigen!

Verantwoording

De Heilige Geest maakt ons ook bewust van onze verslagen vijand, maar doet wel beroep op onze verantwoording als heersers op aarde. Wij weten wat de waarheid is. De duivel heeft geen recht op ons leven en heeft er helemaal niets meer over te zeggen. Wij mogen zijn werken ontmaskeren, bestraffen en wegsturen. Hij is verslagen en kan dat nooit meer terugdraaien! Wij hebben de eeuwigheid met Christus. Wij hebben het Koninkrijk van God ontdekt en hebben dankzij Jezus ook toegang om binnen te komen. En Hij wil dat we aan zoveel mogelijk mensen vertellen dat het Koninkrijk van Jezus voor een ieder beschikbaar is. En daarom geeft de Heilige Geest ons goddelijke kracht die ons in staat stelt beproevingen en vervolgingen te ondergaan namens Gods Koninkrijk.

Dus lieve gelovige, bekeer je van zonde en wandel in gerechtigheid. En bovenal wees er bewust van dat je ook als kind van God op een dag rekenschap moet afleggen voor alle dingen die jij hebt gedaan [of juist niet hebt gedaan]. We hebben geen excuses, want de machtige Helper, Trooster, Bemiddelaar, Advocaat, Versterker en Assistent – de Heilige Geest is bij ons. Die dag des oordeel zal komen, en God zal rechtspreken!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *