God van heil

Weet jij wat er bedoeld wordt als je in Gods woord leest over heil? In dit blog kun je lezen wat het betekent, hoe we Gods heil kunnen zien in Jezus en wat we met Gods heil moeten doen!

‘Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here en Hij is mij tot heil geweest’.
Jesaja 12:2, NBG51

Heil en onheil

De betekenis van het woord heil is redding, verlossing, bevrijding, voorspoed maar ook hulp, toevlucht, schuilplaats en troost. Als je zegt dat God jouw heil is dan zeg je dat je bij Hem nodig hebt en dat je van Hem op dat moment én in de toekomst positieve voordelen verwacht.

Het tegenovergestelde van heil is onheil. Dat zal ik omschrijven als: grote narigheid, ellende of een dreigend vooruitzicht met groot ongeluk!

Simeon ziet Gods heil

Er was een man in Jeruzalem en zijn naam was Simeon. Hij was rechtvaardig en vroom en de Heilige Geest was op hem. Hij keek vol verwachting uit naar de vertroosting van Israël, de Christus. De Heilige Geest had hem gezegd dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus zelf gezien had. Op een dag kwam hij op aandringen van de Geest bij de tempel. Hij zag Jozef en Maria met baby Jezus.

‘Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël’.
Lucas 2:29-32, NBG51

Simeon was blij en juichte! Het wachten was voorbij en hij was gerust gesteld. God had Zijn woord gehouden. Met zijn eigen ogen had hij Gods heil gezien, de Christus, die aan de wereld gegeven is om het te redden.

Gods heil bevestigd in Jezus

Ik geloof dat Jezus Gods heil is! Dat wordt nog meer bevestigd met het volgende rijtje:

  • Heil is uit de Joden (Joh. 4:22);
  • Het is ook voor de heidenen (Hand. 28:28);
  • Gods woord is heilrijk (Jer. 29:10);
  • Gods rechterhand is heilrijk (Jes. 41:10).

De grondtekst (G4992) noemt heil: de belichaming van Gods redding voor de wereld! Wie is er geboren in een fysiek lichaam om de wereld te redden? Jezus. En wie wordt het vleesgeworden woord van God genoemd? Jezus. En wie zit er aan Gods rechterhand tot in eeuwigheid? Jezus.

‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand’.
Jesaja 41:10, NBG51

Wat een krachtige tekst! Als jij Jezus tot heil hebt gemaakt, spreekt God door deze tekst tegen jou. God is met ons. Hij is onze God. We hoeven niets te vrezen of angstig rond te kijken. We hebben de machtige Helper gekregen, de Heilige Geest, die ons constant wijst naar de rechterhand van God: gerechtigheid, heerschappij met hoogste macht en overwinning van Jezus Christus!

Heil-ig

Jezus, de hoop der heerlijkheid en de hoop op [toekomstige] redding. Als jij gered bent bezit je nu grote schatten; namelijk een som van allerlei voordelen en zegeningen. God is nu persoonlijk voor ons redding, verlossing, bevrijding, voorspoed maar ook hulp, toevlucht, schuilplaats en troost. Gods heil is rijkelijk, compleet, volmaakt en overvloedig.

God heeft ons uitgekozen en geroepen. We zijn door Zijn Geest geheiligd. We zijn heil-ig. Afgezonderd en apart gezet voor een speciale opdracht. We hebben Gods heil en we zijn het ook. Onze opdracht is om overal te vertellen hoe goed en groot God is. Door te getuigen hoe machtig Hij ons heeft bevrijd uit de duisternis en geroepen heeft naar Zijn heerlijke licht. Wij zijn nu dragers van Gods glorieuze licht om te schijnen tot de verste uithoeken van de aarde!

‘U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen’.
1 Petrus 2:9, HTB

‘Want zo heeft de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan de uiterste der aarde’.
Handelingen 13:47, NBG51

Lieve gelovige, laten we samen de boodschap van heil verkondigen aan de wereld.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *