Het bloed van Jezus

Jezus kwam met een missie naar de aarde: om af te rekenen met zonde[n]. Hoe heeft Hij dat gedaan? Als eerste werd Hij als God Zelf een mens van vlees en bloed. Als onschuldige man moest Hij toch de dood aan het kruis ondergaan om zo Zijn leven en bloed te geven. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Hij leeft! Hij is als vlekkeloos en volmaakt lam geslacht waardoor Zijn kostbare bloed is gaan vloeien. Het bloed verlost, reinigt, rechtvaardigt en heiligt. Lees het in mijn nieuwe blog!

Het bloed verlost

Alle mensen stammen af van Adam. Omdat hij zondigde hebben we vanaf onze geboorte al een zondige natuur meegekregen. De Romeinen brief leert ons dat wij geen zondaars zijn omdat we hebben gezondigd, maar we zondigen omdat we van nature zondaars zijn! Zonden zijn daden die wij in ongehoorzaamheid tegen Gods wil en woord doen. En zonde is de macht die van nature in ons werkt, wat ons een zondaar maakt. We hebben dus vergeving nodig van zonden, maar bevrijding nodig van de macht van de zonde. Vergeving is voor wat wij hebben gedaan, maar verlossing gaat tot de wortel van zonde; het verlost ons van onze zondige natuur.

‘U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.’
1 Petrus 18-19, HTB

Hoe kan je verlost worden van je zondige natuur? Door in Jezus en Zijn missie te geloven. Elk mens is geboren in zonde en is schuldig aan zonden oftewel ongehoorzaamheid aan God. Maar Jezus had nooit gezondigd! Toen Hij stierf had de duivel nog steeds geen macht over Hem, hij kon Hem niet in het dodenrijk houden – God had macht over Jezus. Jezus heeft de duivel overwonnen toen God Hem opwekte uit de dood.

Als je gelooft in Jezus dan koopt Hij jou als het ware terug van de duivel. Hij heeft Zijn leven en bloed aan het kruis gegeven om ons te verlossen van de macht van de zonde. Hij heeft ons letterlijk vrijgekocht van de duivel – niet met iets wat vergaat, maar met Zijn eigen kostbare bloed dat voor eeuwig bestaat! Wij hebben nu een nieuwe natuur: een nieuw hart en een nieuwe Geest.

‘Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade!’
Efeziërs 1:7, HTB

Het bloed reinigt

Jezus bracht geen offer, maar werd ons offer! Wij weten vanuit het Oude Testament wat dat betekent: bloed bedekt de zonden. Zoals de Hogepriester eenmaal per jaar namens het hele volk het Allerheiligste binnen kon gaan voor het bedekken van zonden met onschuldig bloed, zo is Jezus met Zijn eigen bloed als Hogepriester de hemelse tabernakel in gegaan. Op deze manier sloot Jezus een nieuw en beter verbond tussen God en de mensen.

Jezus heeft ons eerst verlost van onze oude natuur. Als Hij dat niet had gedaan, dan zouden we constant weer opnieuw zondigen. En zou Jezus ons steeds opnieuw moeten wassen. Hij heeft eerst onze natuur verlost van de macht van de zonde en daarna wast Hij ons schoon van alles wat wij ooit hebben misdaan! Het bloed bedekt al onze zonden. Ze zijn zelfs uitgewist, verdwenen. Er is geen zonden te groot voor Jezus, de kracht van Zijn bloed is groter!

Jezus verlost ons en vergeeft ons. Eerst hadden we geen keuze en deden we wat ons het beste leek, maar nu hebben we de keuze om te leven in Gods licht. Leven in het licht betekent God gehoorzamen. Als wij God gehoorzamen, dan blijven we één met God. En als wij één met God kunnen blijven, wast het bloed van Jezus ons constant schoon. Dat betekent dat als wij er voor kiezen om weer onze eigen wil te doen (wat leidt naar zonden), we niet meer in het licht wandelen en niet meer één zijn met God. Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig ons die weer te vergeven (1 Joh. 1:9).

Kortom: Als je Gods woord en Geest gehoorzaamt, wast het bloed je automatisch constant van zonden. Als je niet gehoorzaamt, kan je zonden bekennen en God in oprechtheid vragen om je te vergeven.

‘Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons [constant, ononderbroken] schoon van al onze zonden.’
1 Johannes 1:7, HTB

Het bloed rechtvaardigt

De reden waarom Jezus met zonde[n] wilde afrekenen was omdat het in de weg stond tussen God en de mensen. Net hebben we gezien dat we verlost en gereinigd zijn. Dat samen maakt ons rechtvaardig. We zijn er nu klaar voor ons voor God te verschijnen. Jezus heeft de weg tussen God en ons vrijgemaakt. Er is een nieuwe weg gekomen, dwars door het gordijn heen dat het Allerheiligste van het Heilige scheidde in de tabernakel. Jezus is het gordijn. Hij verbindt ons met de hemelse Vader. Het bloed van Jezus herenigt ons weer met de Vader. We kunnen nu dankzij Jezus met een oprecht hart en een vast vertrouwen naar God toe gaan. Ons hart is schoon, ons geweten is zuiver en ons lichaam gewassen (Heb. 10:22).

‘Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen.’
Efeziërs 2:13, HTB

Het bloed heiligt

Heiliging betekent ‘heilig maken’ en dat betekent weer ‘apart zetten’. Nog voordat je geboren werd kende God je al, wonderlijk hé? Iemand die apart gezet is door God is iemand die geroepen is om te doen waar God hem/haar voor bestemd heeft. De Heilige Geest zal je helpen om een toewijding te maken aan God om daar daadwerkelijk in te wandelen om zo je bestemming te bereiken!

‘God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u lang van tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden.’
1 Petrus 1:2, HTB

Als je gelooft in Jezus ben je geheiligd. Het bloed van Jezus wordt krachtig in ons leven als wij erover getuigen. Als we vertellen aan mensen om ons heen wat het bloed van Jezus kan. Het verlost, het reinigt, rechtvaardigt en het heiligt! Getuig ook over hoe God je persoonlijk uit benauwde situaties gered heeft. Het bloed beschermt jou.

Het is net als de Israëlieten die onder het oude verbond bloed van het paaslam smeerde aan de deurposten van hun huizen. Het bloed onderscheidde het volk met de Egyptenaren. Het kwaad ging hun huis voorbij. Ze waren beschermd door het bloed van het Lam. Besmeer ook alle kamers in jouw huis, waar ik jouw leven mee bedoel, met het bloed van Jezus. Omdat Jezus leeft, is Zijn bloed nog even rood, warm, levendig en krachtig als meer dan 2000 jaar geleden! Het bedekt alles, het overwint alles en beschermt alles.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *