De sleutels van het Koninkrijk der hemelen

Heb jij je wel eens afgevraagd wat Jezus bedoeld met: ‘Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen’ (Mattheüs 16:19, NBG51)? Wat moeten wij doen met de sleutels die Jezus ons geeft? Wat kunnen we er mee openen en sluiten? En wat moeten we precies binden en ontbinden? Ik zocht het voor je uit! Lees het in mijn nieuwe blog.

De sleutels

Wat bedoeld Jezus met: ‘Ik zal je de sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen?’ Laten we even kijken naar de verwijzing van de bijbeltekst.

‘[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En dan dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend’.
Johannes 20:21-23, NBG51

Jezus was hier bij Zijn discipelen na Zijn opstanding uit de dood. Hij blies op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. Direct daarna werd hun autoriteit, macht en gezag gegeven en geactiveerd om zonden te vergeven. Dat betekent dat er in de Heilige Geest sleutels zijn. Sleutels die staan voor autoriteit, macht en gezag. In de Geest van Jezus liggen de sleutels van het Koninkrijk der hemelen. Na het ontvangen van de Heilige Geest kunnen wij handelen in autoriteit, macht en gezag van Jezus.

Zonde vergeven

Misschien denk je: ‘Hoe bedoeld Jezus dan dat wij macht hebben gekregen om zonden te vergeven?’ Jezus had macht van God gekregen om zonden te vergeven toen Hij hier op aarde was (Luc. 5:24). Wij nu, hebben macht van Jezus gekregen om hetzelfde te doen. Kunnen we dan tegen iedereen zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven?’ Nee. Jezus vergaf mensen op basis van geloof (Marc 2:5, Mat. 9:2, Luc. 5:20, Luc 7:48-50).

Dat betekent dat wij ook kunnen vergeven op basis van geloof. Jezus zendt ons uit met de opdracht te verkondigen dat vergeving van zonden mogelijk gemaakt is door het verlossingswerk van Jezus! Door Zijn bloed hebben we een nieuw verbond met God. Het is vergoten voor velen tot vergeving van zonden (Mat. 26:28). Als iemand gelooft dat de genade van God geopenbaard is in Christus, kunnen wij zeggen door de Heilige Geest: ‘uw zonden zijn u vergeven’.

‘Wat denk die man wel? mopperden de Farizeeën en bijbelgeleerden. ‘Hij beledigt God! Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ Jezus wist wel wat in hen omging en vroeg: ‘Wat is makkelijker? Te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven,” of: “Sta op en loop?” Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon macht heeft om zonden te vergeven.‘ Hij zei tegen de verlamde: ‘Sta op, neem uw bed en ga naar huis.’
Lucas 5:21-24, HTB

Op basis van

Jezus kon macht uitoefenen op aarde, omdat Hij autoriteit had over de duivel. Het feit dat boze geesten Hem gehoorzaamde was het bewijs dat de duivel (de hoogste macht van de duisternis) al was overwonnen. We zijn de bewaarders van de sleutels van het Koninkrijk der hemelen. Dat betekent dat we macht hebben om te openen en te sluiten, om te binden en los te maken.

We hebben geen kracht of macht uit onszelf, maar door de Heilige Geest kunnen alleen openen wat al geopend is door Jezus en sluiten wat gesloten is door Jezus. Binden wat al gebonden is door Jezus en losmaken wat losgemaakt is door Jezus. We verbieden wat verboden is in de hemel en staan toe wat al toegestaan is in de hemel. Wat is er verboden in de hemel? Kort gezegd: zonden en de duisternis. Denk aan haat, afwijzing, eenzaamheid angst, woede, jaloezie, depressie, leugen, enz. Wat is er toegestaan in de hemel? Liefde, vreugde, vrede, hoop, geloof, gezondheid en vrijheid!

Wat gebonden of losgemaakt wordt door de gelovige word gedaan op basis van het verlossingswerk van Jezus!

Binden en losmaken

Vanuit de grondtekst betekent ‘binden’, vastmaken, vastbinden of ketenen met kettingen. En ‘losmaken’ betekent vrijmaken dat wat gebonden zit aan ketenen of kettingen en bevrijden uit een gevangenis. Het is dus heel gepast dat Jezus de macht die wij van Hem hebben gekregen omschrijft als sleutels! Wat moeten wij binden en losmaken?

Binden is voor het werk van de verslagen vijand, de duivel en boze geesten.
Losmaken is voor mensen die gebonden zijn door de macht van de duivel.

Mensen die niet geloven in het verlossingswerk van Jezus, zijn nog onder de macht van de duisternis (1 Joh. 5:19). De sleutels om de gevangenen vrij te laten is gegeven aan de gelovigen! Mensen kunnen niet bevrijd worden uit de macht van de duisternis als zij dat niet willen. Ook gelovigen kunnen nog gebonden zijn door kettingen die de duivel aan ze gelegd heeft.

De waarheid maakt vrij

Het is onze verantwoording om mensen het evangelie van Christus te verkondigen, zodat zij erop kunnen reageren. De waarheid maakt vrij. Voordat we dat doen, kunnen we zeker de vijand binden, zodat hij zijn vermogen en invloed verliest om te handelen tegen de mensen. Zo zijn ze vrij van invloed van de duisternis om vanuit hun eigen wil te kiezen voor God en van Hem te ontvangen wat zij nodig hebben. Als iemand gelooft en het wil, treden wij op als vertegenwoordigers van Jezus. We nemen onze sleutels en we binden wat al gebonden is door Jezus en maken los wat losgemaakt is door Jezus!

Call to action: Gebed

Ik wil je bemoedigen het bovengenoemde meteen om te zetten in actie. Bid regelmatig voor de mensen om je heen. Met deze onderstaande vorm ben ik begonnen. Nodig de Heilige Geest uit als je voorbede doet. Gebruik je sleutels die je van Jezus hebt gekregen. Spreek, bind en ontbindt in de naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest!

Wil je bidden voor iemand die nog niet gelooft?
Bid dan met mij mee:
Vader, ik bid voor …
Hij/zij is nu nog verblind door de macht van de satan.
Neem de geestelijke blindheid weg op dit moment.
Verlos en bevrijd …
Ik bid dat dezelfde God die commandeerde dat licht ging schijnen in de duisternis nu ook zal schijnen in het hart van …
Ik bid dat de genade van God geopenbaard word in Jezus Christus, zodat hij/zij kan geloven.
In Jezus’ naam, amen.

Wil je bidden voor iemand die eerst wel geloofde maar teruggevallen is onder de macht van de duivel?
Bid dan met mij mee:
Vader, ik bid voor …
Hij/zij is gered, maar misleidt en teruggevallen onder de macht van de duisternis.
Ik bind de vijand en boze geesten die invloed op hem/haar uitoefenen en commandeer ze … los te laten, in Jezus’ naam!
Ik zet … vrij om te reageren op God
en bid dat hij/zij kan ontvangen wat God voor hem/haar heeft.
In Jezus’ naam, amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “De sleutels van het Koninkrijk der hemelen”

 1. Angelique Harmsen

  Dank Natasja Dinge., wat een mooie woorden 😉 zelf heb ik mijn kerk kleindochter uit gedaagd om sleutels te zoeken, op basis van de sleutels der Hemelen. 🥳
  Dank, veel dank voor de gebeden, zelf ben ik een bidder, door de teksten bid en u zult ontvangen, al wat u biddend in geloof vraagt heb u ontvangen, enz. en zeker de bijbelteksten over de verloren zoon, en de hemelse beloningen als ge iemand terug naar Jezus kunt brengen.
  Wat een kado heeft u mij deze morgen gegeven met het gebed voor de verlorene 😳😳😉🥳🥳🥳🥳🙏🙏🙏
  Uit mijn gezin en familie ben ik de enigste die een persoonlijke relatie met Jezus heeft, ben wel mogen beginnen met een “bijbel studie” aan mijn 1 na jongste kleindochter, God beweegt 🥳🥳🥳
  Lieve Natasja, ik hoop nog veel van u te mogen horen en lezen, lieve Grtjes Angelique uit Delft 🙏💎

 2. Hi Angelique, tof om te lezen dat je bemoedigd bent! Jij bent het licht van Christus voor jouw gezin en familie. En het licht is sterker dan de duisternis. Ik bid met je mee dat zij ook het geheim van Christus mogen ontdekken, amen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *