Gezonde wedergeboorte

Ik geloof dat wedergeboorte het begin is van een christenleven en niet het einde. Wanneer ben je wedergeboren? Wanneer ben je écht gered? Wat schrijft de Bijbel daarover? In mijn blog van deze week beschrijf ik de drie aspecten van wedergeboorte vanuit de leer van Petrus, beschreven in Handelingen 2.

‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ Handelingen 2:38, HSV.

Bekering

De eerste stap is geloven dat Jezus Christus Heer is. Door Gods genade en liefde kunnen wij gered worden als wij geloven (Efeze 2:8-9). Die genade is Gods opmerkelijke compassie en gunst die ons naar Jezus trekt. Gered worden is eigenlijk vrij komen van de straf die op zonde staat. Dat is niet iets wat wij zelf kunnen verdienen, door bijvoorbeeld goede daden te doen of ons strikt aan Gods wet te houden, maar een gift van God. Je neemt het aan en geeft je leven aan Jezus.

Geloof komt door het horen van Gods Woord (Romeinen 10:17). Bijvoorbeeld door een preek of iemand die jou persoonlijk verteld over Jezus. Als jij het Woord van God aanneemt als waarheid, dan bevestig je dit door het te benoemen en dat noem je belijden. Iemand die dus een ontmoeting met Gods Waarheid heeft en dat belijdt, is bekeerd! De Bijbel noemt zo’n iemand een gelovige.

Wedergeboorte is hetzelfde als bekering en dus een gelovige worden. Je geest wordt levend.

Wedergeboorte is een ontmoeting met Jezus [Gods Waarheid], dat geloven en dan belijden.   

Ben je gered als je bent bekeerd? Ja, dat geloof ik wel.

Waterdoop

Het volgende wat Petrus benoemt is je laten dopen in water, in de naam van Jezus. Dopen betekent onderdompelen. Het is een gevolg van bekering. Dopen is eigenlijk openlijk en openbaar verklaren dat je gelooft in Christus – in Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding! Het is een handeling vanuit én verbonden aan je geloof in je hart. Geloof in actie!

‘Wij zijn met Hem begraven door de doop in de dood, opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven wandelen.’ Romeinen 6:4, HSV.

De doop symboliseert voor ons ook dat wij gestorven zijn voor de zonde, die zonde ook begraven zijn en wij opgestaan zijn in een nieuw leven tot heerlijkheid van de Vader.

Doop in de Heilige Geest

Ik geloof dat de doop in de Heilige Geest iets anders is dan bekering/wedergeboorte. De Geest van God is wel betrokken bij wedergeboorte, want Hij is het die overtuigd van zonden en Jezus openbaart. Hier volgen drie voorbeelden van situaties waardoor het duidelijk wordt dat het twee aparte gebeurtenissen zijn:

  1. Jezus zelf was gelovig, maar Zijn dienstwerk begon pas na de uitstorting van de Heilige Geest. (Lukas 3:21-23)
  2. De discipelen van Jezus geloofde in Hem, maar pas nadat Jezus was gestorven en opgestaan was uit de dood, blies Hij hun de Geest in. (Johannes 20:22)
  3. Paulus vroeg aan de discipelen in Efeze of zij de Heilige Geest al hadden ontvangen toen zij tot geloof kwamen. (Handelingen 19:2)

Je kunt dus gelovig zijn, zonder dat je de Heilige Geest ontvangen hebt.

Paulus vroeg de discipelen in Efeze of zij gedoopt waren en dat waren zij: met de doop [in water] van Johannes. Paulus legde uit dat het wel een doop van bekering is, maar Johannes verkondigde ook dat er iemand na hem zou komen waar het volk in moest geloven: Christus. Iedereen kan met water dopen, maar er is maar één iemand die de doper of gever is van de Heilige Geest, en dat is Jezus. Toen Paulus in de naam van Jezus voor hen had gebeden, legde hij de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest!

Ik heb eens ergens het volgende voorbeeld gehoord of gelezen en het is mij altijd bijgebleven: Het dopen in de Geest is hetzelfde als een gevuld glas met water onderdompelen in een bad met water. Het water in het glas wordt één met water in het bad. Jouw wedergeboren geest wordt letterlijk ondergedompeld in de Heilige Geest en zij worden samen één.

Actie als gevolg van de doop in de Geest

Het gevolg van geloven is dopen. En het gevolg van dopen in de Geest is Christus dienen.

‘Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf’. Johannes 14:11, HSV.

‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks drinken, zal het hen beslist niet schaden; de zieken zullen zij de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’ Markus 16:17, HSV.

Jezus deed vele wonderen en tekenen. Hij zegt dat Zijn mensen die in Hem geloven: “tekenen zullen hen volgen”. De uitstorting van de Heilige Geest is misbaar voor redding, maar onmisbaar om te wandelen in roeping en bestemming. 

In Handelingen 2:38 beschrijft Petrus een gezonde wedergeboorte. Geloven/bekeren, dopen in water en dopen in de Geest. Het staat niet vast dat het in die volgorde moet gaan. Je kunt ook al de doop in de Geest hebben ontvangen en je daarna laten dopen in water.

Vaak zien we bij de doop van de Geest de uiting van spreken in tongentaal/vreemde talen. Je kunt de Heilige Geest hebben, maar nog niet in tongen spreken. Weet je niet zeker of je de Heilige Geest heb ontvangen? Klik dan hier en bidt het voorbeeld gebed: ‘Als je de doop in de Heilige Geest wil ontvangen’.

Laatst vertelde een collega dat haar zoontje niet naar haar wilde luisteren, terwijl zij wist hoe het veel makkelijker voor hem kon worden. Ik denk dat de Vader het ook zo kan zien bij een christen zonder de onderdompeling van de Heilige Geest. Je bent geen “slechte” christen als je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen of als je niet in tongentaal spreekt, maar je mist een tal van zegeningen! Want God wil het ons alleen maar makkelijker maken.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *