Deel 25: God kennen in de gemeente

God wil geen kerkgebouwen vullen, maar harten. En om dat te kunnen doen heeft Hij Zijn Zoon Jezus als offer gegeven aan de wereld om een nieuw verbond te sluiten tussen Hem en mensen. Op die manier nodigt God ons uit om deel te worden van Zijn gemeenschap. Hij verbindt en voegt alle gelovigen ter wereld samen tot de gemeente van Christus.

Jezus is het begin van alles en in alles is Hij de eerste. Dus God heeft Hem aangesteld als het hoofd van de gemeente. Om goed te begrijpen wat dat betekent, leert de bijbel ons dat de gemeente is als een lichaam, van Christus Zelf, met Jezus als het Hoofd en de gelovigen als de lichaamsdelen (1 Kor. 12:27, Kol. 1:24). Het Hoofd leidt, verzorgd en voedt het lichaam. En het lichaam volgt, ontvangt en groeit om zo als één geheel te tonen op aarde wie de levende God is! Lees verder op bijbelsedinge.nl

Het lichaam van Jezus

Jezus was er al voordat er iets bestond en alles wat er bestaat, is er dankzij Hem. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Omdat Jezus uit de hemel daalde en mens van vlees en bloed werd, werd de onzichtbare God zichtbaar in de persoon van Christus. Want God had al besloten om met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen. Door Jezus heeft God een vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat er in de hemelen en op aarde is. Jezus werd mens om Zichzelf te geven als verzoenoffer aan het kruis. Hij stierf om onze schuld op Zich te nemen, want Hij wilde dat wij vrij van schuld bij Hem zouden kunnen komen.

Als Jezus geen mens van vlees en bloed in een lichaam werd, konden er een aantal dingen niet gebeuren. Dan kon Hij:
– de levende God niet zichtbaar maken in de persoon van Christus;
– niet sterven;
– de zonden van de wereld niet op Zich nemen;
– niet naar het dodenrijk om de sleutels van de macht van zonde en dood te nemen;
– niet opstaan uit de dood;
– de gemeente van Christus niet oprichten.

Dus Jezus toonde Zijn grote liefde door Zichzelf volledig op te offeren voor Zijn gemeente. Hij gaf Zijn leven om haar te redden!

Het lichaam is Gods tempel

God heeft niet alleen Jezus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij zal ook ons lichaam door Zijn kracht weer levend maken. Als je jezelf aan God geeft, wordt je samen één geheel met Hem. Jouw lichaam fundeert als woning voor de Geest van God. Jij bent de woning van de Heilige Geest. Jouw lichaam is een deel van het lichaam van Christus geworden, samen één.

‘Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet meer van jezelf! Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God’.
1 Korintiërs 6:19, BB

In Genesis kunnen we lezen dat God de vrouw uit het vlees en bloed van de man maakte. Ze past helemaal bij hem en hij bij haar. En God zei toen al: een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dat betekent dat man en vrouw beloven van elkaar te houden en elkaar trouw te zijn. Het is een volledige toewijding aan elkaar in een verbond (Ef. 5:31). Dus dit had al een verborgen betekenis: de eenheid van Christus en Zijn gemeente.

Wij vormen samen één vlees door één Geest.

We hebben dus gezien dat Jezus Zijn lichaam heeft opgeofferd om de gemeente Zijn eigendom te maken. Hij is het Hoofd van de gemeente en de gemeente is Zijn lichaam. We zijn allen samengevoegd door God en verbonden in eenheid door dezelfde Geest. En God houdt heel veel van ons.

Het Hoofd van het lichaam

Wat is de rol van het Hoofd? Jezus leidt het lichaam, verzorgd het lichaam en voedt het lichaam.

Jezus leidt ons altijd in liefde. Met Zijn leven heeft Hij laten zien wat dat betekent. Hij was vol met medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Zijn liefde woont nu in ons. Net als Hij ons heeft vergeven, vergeven wij. Ja, Hij is ons grote voorbeeld van de volmaakte liefde. En door de Heilige Geest zijn we in staat om in alle opzichten gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Hij herinnert ons aan alles wat Jezus heeft gezegd, verlicht ons verstand en opent de geschriften, zodat we God leren kennen en Zijn wil ontdekken door Zijn woord.

Verzorgen en voeden

Jezus verzorgd het lichaam ook. Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord (Ef. 5:26). Nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend voor Hem staan, helemaal zuiver!

En Jezus voedt de gemeente met Zijn vlees en bloed. Wie dat eet, leeft door Zijn kracht voor eeuwig. Dat is voor wie blijven geloven en vertrouwen in Jezus. Toen Jezus met Zijn leerlingen aan het eten was, leerde Hij hoe we dat kunnen blijven vasthouden. Hij zegende het brood, brak het in stukken en gaf het aan hen. Hij zei: ‘Neem dit en eet het. Het is mijn lichaam’. En toen nam Hij de beker met wijn, dankte God ervoor en gaf het aan hen. Dat is wijn dat staat voor het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. God had eerst een verbond gesloten met Abraham, het oude verbond. Het nieuwe verbond is door de dood van Jezus de vervulling van de beloften in het oude verbond.

‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem’.
Johannes 6:56, HSV

Volgen, ontvangen en groeien

Het Hoofd leidt, verzorgd en voedt het lichaam. En het lichaam volgt, ontvangt en groeit. Een gelovige is een volgeling van Jezus. Dat houdt in dat je de waarheid zal volgen en het zal doen. Wij ontvangen alles van God uit genade door geloof (Ef. 2:8). In de Heilige Geest ontvangen we alles wat we nodig hebben om de wil van God te doen. Maar om te groeien hebben we de andere delen van het lichaam nodig, zodat het hele lichaam gezond groeit, sterk en volwassen word door de liefde voor God en mensen.

Elk lichaamsdeel heeft een andere taak. En als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam. In Efeze 4 kunnen we lezen dat het lichaam bij elkaar word gehouden door ligamenten, pezen en gewrichten. Deze zorgen allen voor verbinding en beweeglijkheid. Ligamenten zijn banden die botten of kraakbeen met elkaar verbindt. Het is een steunpunt voor spieren en een aanhechting van de uiteinde van botten. Pezen zijn ontzettend sterke verbindingen tussen spieren en botten. En gewrichten bestaan uit 2 of meer botten die met elkaar in verbinding staan, waardoor beweging mogelijk wordt.

‘En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid’.
Kolossenzen 3:14, NBG51

Gaven, taken en activiteiten

Liefde is datgene dat het lichaam laat bewegen. Liefde is de volmaakte band van eenheid. Wie liefheeft, laat zich leiden door God. Hij zal altijd aanzetten tot het dienen van de ander met onzelfzuchtige liefde. Gelovigen horen elkaar te dienen. Als iedereen dat doet, zal er een harmonie zijn. Alles zal in overeenstemming met elkaar verbonden zijn wanneer iedereen het beste zoekt voor anderen. Liefde is ons steunpunt en aanhechting met anderen. Pezen hebben een andere functie, als sterke verbindingen zouden dat leiders kunnen zijn die gelovigen helpen om te doen waar God ze voor geroepen heeft. En de gewrichten de gelovigen die bewegen door gaven, taken en activiteiten tot welzijn van de gemeente.

Jezus leidt, verzorgd en voedt. Het lichaam beweegt in gaven, taken en activiteiten.

‘De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente’.
1 Korinthiërs 12:4-7, HTB

Lieve broeders en zusters, we hebben elkaar nodig. We zijn verbonden door dezelfde Geest als één vlees. Liefde beweegt ons om het beste te zoeken voor elkaar! Iedereen is geroepen tot een andere taak. Die taken zijn allemaal bedoeld om anderen te helpen.

Heel veel zegen en tot de volgende!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *