Deel 2: God kennen in – eenheid

Een eenheid word gevormd op het moment dat je hetzelfde denkt over iets als een ander. De samenwerking in eenheid is daarom eendrachtig en harmonieus. Ieder persoon heeft zijn of haar taken, maar allen hetzelfde doel. Als je gebruik maakt van elkaars unieke, persoonlijke vaardigheden kun je samen meer bereiken dan alleen.

Tijdens het samenwerken kan je best een meningsverschil hebben. Dit kan zorgen voor het aanscherpen van de visie of doelen. Maar een antoniem van eendracht is tweedracht. Dat betekent dat er verdeeldheid ontstaat en twee of meerdere partijen tegenover elkaar gaan staan. Er kan sprake zijn van uiteenlopende verwachtingen, standpunten, visie of normen en waarden. Dit zorgt voor conflict.

Zo is het spreekwoord ontstaan: “Eendracht maakt macht en tweedracht breekt kracht”. God werkt samen in eenheid, Hij betrekt gelovigen in eenheid en verbindt gelovigen in eenheid. En hoe dat werkt lees je in dit blog!

Het begin van leven

Zoals we in deel 1 hebben behandeld is God de Eeuwige, Onbegrensde en Almachtige Schepper van hemel en aarde. In Genesis hoofdstuk 1 vers 26 zei God: “Laten We mensen maken naar Ons beeld,” Dat zegt ons dat God niet alleen is en Hij in samenwerking mensen heeft gemaakt. Met wie heeft God samen mensen gemaakt? De Engelse Bijbel vertaalt ‘Wij’ en ‘Ons’ als de Vader, Zoon en Heilige Geest. Kunnen we dan zeggen dat God een eenheid is die bestaat uit drie personen met dezelfde visie?

God bestaat, omdat wij bestaan

God schiep de mens naar Zijn evenbeeld. Een evenbeeld is duidelijke gelijkenis; iemand die sprekend op de ander lijkt. Niet fysiek, maar een geestelijke persoonlijkheid en morele gelijkenis. God schiep een mens met karakter en geestkracht. De mens was geschapen, maar bestond nog niet. Want pas in Genesis hoofdstuk 2 maakt God het proces compleet. Hij vormde het lichaam van de mens uit de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd een mens een levend wezen en begon met bestaan. Vóór de grondlegging van de wereld zijn wij al geschapen door God, maar ons bestaan begint pas als wij geboren worden!

Is het niet wonderlijk dat er essentiële scheikundige elementen die in het in het menselijk lichaam en dieren gevonden worden, ook in de aarde te vinden zijn?

God schiep ons met een karakter (ziel) en een geest en plaatste dat in een lichaam. De eerste mens werd een levende ziel, een individu, gevormd uit de aarde. Alle mensen stammen af van Adam en hebben dus een aards lichaam, net als hij. Maar de mensen die uit Christus voortkomen, zullen een hemels lichaam krijgen, net als Hij. Dus zoals wij op de aardse Adam lijken, zullen wij ook op de hemelse Christus lijken (1 Kor. 15:45-49). Onze vergankelijke lichamen kunnen niet voor altijd blijven bestaan door de macht van zonde en dood in deze wereld. Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over zonde en de dood.

Drie eenheid

Het boek Johannes leert ons met wie God in het begin was toen Hij de hemelen en de aarde schiep. Hij was met het Woord.

‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God’.
Johannes 1:1, NBG51

God werkte samen in eenheid met Zijn Woord. Door Zijn Woord zijn alle dingen ontstaan. Maar hoe kan God Zelf het Woord zijn? Dat vinden we in vers 14.

‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid’.
Johannes 1:14, NBG51

Voordat Jezus mens werd was Zijn naam: het Woord. Toen Hij door natuurlijke geboorte het vleesgeworden Woord (mens) werd begon Jezus Christus met bestaan! Jezus is het Woord en het Woord is God. Jezus is God. Wat zegt Jezus over het Woord?

‘Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid’.
Johannes 17:17, NBG51

Jezus is niet een waarheid, maar de enige waarheid! De waarheid is, is dat Hij ook de enige weg naar de Vader is die leidt naar eeuwig leven (Joh. 14:6). Wij worden gered door het levende en eeuwige Woord van God. En als wij via Jezus bij de Vader komen, blaast Hij ons het levensadem in die ons geboren laat worden uit onvergankelijk zaad: de Heilige Geest. En raad eens hoe Hij ook wel genoemd word? De Geest der Waarheid. De Heilige Geest is de Geest van Jezus, de Geest van God Zelf die in ons hart komt wonen.

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Johannes 14:16-17 NBG51

Vier eenheid

Wat kunnen wij dan zeggen? God is een eenheid van drie die samen mensen heeft geschapen. God is de bedenker en Maker, Jezus het scheppende, levende Woord en de Heilige Geest de levensadem. Nu leert Gods woord ons dat wij als gelovige samen één worden met God. Wij worden één met God als wij geloven in het Woord van de waarheid.

‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen’.
Johannes 14:23, NBG51

Iemand die gelooft, kan zeggen: ‘ik ben deel van de drie eenheid. De Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik ken de Vader, ben het eens met het Woord en werk samen met Zijn Geest. Wij zijn nu een vier eenheid!’

Door geloof ontvang je genade (Efz. 2:8). Waar geloof is, is genade. Iemand die genade ontvangt, ontvangt dat door geloof. Zonder geloof kun je geen genade ontvangen. Genade is datgeen dat God beschikbaar heeft gemaakt voor ons door Christus. Uit genade van God is redding voor ons beschikbaar door Jezus. Door geloof ontvang je die beschikbare redding. Op dezelfde manier – door geloof – ontvang je genezing, vrede, hoop, geloof, liefde en alle geestelijke zegen in Christus! (Efz. 1:3)

Door geloof in het Woord van de waarheid worden wij christen. En dan worden wij van binnen helemaal nieuw. Wij worden dan als het ware opnieuw door God geschapen, want er is een heel nieuw leven begonnen. Wij zijn dus geschapen vóór de schepping (in karakter, persoonlijkheid), begonnen met bestaan door natuurlijke geboorte (in het fysieke lichaam), maar opnieuw begonnen met bestaan door de geestelijke geboorte in een fysiek lichaam! (als originele design, in het evenbeeld van God) Opnieuw geboren. Niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwige blijvende Woord van God. Er is een weer een nieuw kindje geboren!

‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen’.
2 Korinthiërs 5:17, HTB

Vijf eenheid

Als je één met Christus bent geworden, leef je niet langer voor jezelf. Je bent deel van een team geworden, de vier eenheid, weet je nog? Maar door deel te zijn van de vier eenheid, ben je ook geplaatst in team vijf eenheid.

Stel je eens een mens voor die op de grond ligt en zijn armen en benen spreid. Dan zie je vijf punten. Het hoofd, de ene arm, de andere arm, de ene been en het andere been. Het lijkt op een ster die alle kanten op wijst. Zo is het lichaam van Christus. Jezus het Hoofd en wij de rest van het lichaam, verbonden en vervuld door dezelfde Heilige Geest. Wij horen nu ook bij het gezin van God, als Zijn kinderen. En wij horen bij elkaar.

‘Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar’.
Romeinen 12:5, HTB

Jezus vulde de aarde met Zijn heerlijkheid door uit de hemel te komen. Hij ontwapende de vijand en nam de overwinning terug uit het dodenrijk. Vanuit de hoogte tot in de diepte vervulde Hij alles met Zijn glorie. God verbindt ons met elkaar omdat Hij wil dat wij samen met alle gelovigen de lengte en breedte van de liefde van Christus over de aarde zullen verspreiden (Efz. 3:18). God wil dat wij Zijn voorbeeld volgen door in eenheid met elkaar samen te werken, zoals Hij doet. Hij wil dat wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is om zo steeds meer één te worden met Christus. Hij is immers het Hoofd die ons allen aanstuurt.

‘Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente. Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd, elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed’.
Efeziërs 4:15-16, 32 HTB

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *