Deel 16: God kennen in het verbond

Een verbond is een bindende afspraak tussen twee partijen waarbij beloften en verplichtingen vastgelegd worden. God verbindt Zich graag met de mens. Zo maakte Hij bijvoorbeeld een verbond met Adam, Noach en Abraham. En nu weten wij dat God Zich trouw aan Zijn beloftes heeft gehouden.

God sloot ook een verbond met het nageslacht van Abraham, het Joodse volk. Onder leiding van Mozes verloste God hen op spectaculaire wijze uit de slavernij in Egypte! Na de uittocht bracht God hen bij de berg Sinaï. Daar werd het verbond tussen God en het volk Israël gesloten. Onderdeel daarvan waren de tien geboden (Ex. 20) en de rest van de wet, die meer dan 600 geboden omvatte. En hier spreken we over als we het hebben over het Oude Verbond.

Jaren later werd Jezus Christus geboren en vervulde de wet van Mozes (Mat. 5:17) om een Nieuw Verbond tot stand te brengen tussen het Joodse volk en de rest van de wereld. Wat betekent dat? Lees het op bijbelsedinge.nl

Zegen of vloek

God had het volk van Israël uitgekozen om Hem te vertegenwoordigen op aarde. Hij beloofde van hen te houden, hen te zegenen en te beschermen. Hij woonde ook bij hen in een tabernakel. Door de wetten en leefregels heen zie je ook dat God wilde dat ze gezond, gelukkig en voorspoedig waren. Er was wel een voorwaarde. De Israëlieten hadden een keuze: zegen of vloek. Ze konden er voor kiezen om Gods voorschriften te gehoorzamen of niet te gehoorzamen.

‘Zie ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg afwijkt die ik u heden gebied, om andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt’.
Deuteronomium 11:26-28, HSV

Offers en straffen

God verlangen was dat het volk gehoorzaamde zodat Hij kon zegenen. Maar wat als ze dat niet deden? In de wetten en voorschriften waren offers en straffen vastgelegd voor ongehoorzaamheid. Het volk kon God naderen via priesters die diende in de tabernakel.

De tabernakel bestond uit drie delen. Het voorhof, het ‘heilige’ en het ‘heilige der heiligen’. In het voorhof stond een brandaltaar en een koperen wasvat. Daar kon het volk tot God naderen via de priesters. In het ‘heilige’ stond een tafel met toonbroden, een kandelaar en een reukaltaar. Afgescheiden met een voorhangsel. Daar kwamen alleen de priesters om hun diensten te verrichten als bemiddelaars tussen God en het volk. In het midden was het ‘heilige der heiligen’. Ook afgescheiden met een voorhangsel. Hier woonde God en zo was Hij dichtbij het volk.

Eén maal per jaar moest de hogepriester daar binnengaan om verzoenoffers te brengen voor de zonden van hemzelf en het volk. Hij besprenkelde dan bloed van een lam over de deksel van de ark van het verbond. Op deze manier kon zonden wel bedekt worden, maar niet worden weggenomen. Het volk kon wel met God omgaan, maar niemand kon er door gered worden.

Nieuw verbond

In deze omstandigheden werd Jezus geboren. Uitgekozen om God te vertegenwoordigen hier op aarde. Hij had dezelfde keuze als elke Israëliet: gehoorzamen of niet gehoorzamen. Jezus koos voor gehoorzamen en leefde Zijn leven lang onder Gods liefde, zegen en bescherming – precies zoals God had beloofd. Maar Jezus kwam niet alleen om de wet van Mozes te vervullen, Hij kwam ook om een nieuw en beter verbond te sluiten.

‘Maar het nieuwe verbond dat Ik in die tijd met het volk Israël zal sluiten, zal anders zijn, zegt de Heer. Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. En Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie Ik ben. Want iedereen, van hoog tot laag, zal Mij kennen, zegt de Heer. Ik zal hun al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken’.
Jeremia 31:33-34, BB

De grote bevrijding

Hoe heeft Jezus ons bevrijd van de vloek die de wet over ons bracht? Door voor ons die vloek op Zich te nemen! (Gal. 3:15) Maar hoe kon Hij boeten voor iets wat Hij niet had gedaan? In Deuteronomium 21 staat dat een ieder die aan een hout hangt, vervloekt is. Jezus kon niet sterven op een andere manier dan aan een houten kruis, want anders kon de vloek van alle overtredingen van de wet niet op Hem geplaatst worden!

Toen Jezus dood ging aan het kruis, gebeurde er nog iets wonderlijks. Het voorhangsel in de tabernakel van God scheurde op dat moment van boven naar beneden (Mat. 27:51, Mar. 15:38, Luk. 23:45). Dat betekent dat eindelijk het moment aangebroken was dat de weg naar God openbrak. Geen afstand meer tussen God en de mensen.

De hemelse tabernakel

Jezus ging naar het dodenrijk. Daar kon de dood Hem niet houden, want Jezus had nooit gezondigd. Als Hij dat toch stiekem wel een keertje had gedaan, dan had God Hem niet uit de dood kunnen opwekken! Jezus overwon de dood.

Waar het om gaat is dit: wij hebben een Hogepriester die in de hemel naast God op de troon zit. Hij dient God in het ‘heilige der heiligen’ in de hemelse tabernakel van het verbond. Niet gemaakt door mensen, maar door God. Jezus moest ook een offer brengen. Hij besprenkelde de ark van het verbond met Zijn eigen bloed, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Niemand had kunnen doen wat Jezus deed. Niemand anders kon de hemelse tabernakel betreden. Onze zonden zijn niet alleen bedekt, maar geheel weggenomen door het bloed van Jezus. Want God beloofde: ‘Ik zal hun al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken’.

Jezus uitnodigen

Hoe kun je een verbond met Jezus sluiten? Kijk eens naar de volgende tekst:

‘Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem’.
Openbaring 3:20, BB

Deze tekst verwijst naar Genesis 31 waar we lezen over een verbondsmaaltijd tussen Laban en Jakob. Samen eten staat symbool voor vriendschap en was onderdeel van het sluiten van een verbond. Bij de maaltijd werden er plechtige beloften gedaan. Jezus wil een verbond met je aangaan. Hij neemt het initiatief. Als je naar Jezus luistert en Hem uitnodigt, zal Hij bij je komen en je herstellen tot wie je hoort te zijn. Dan is het nieuwe verbond met de beloften van God van kracht. Het nieuwe verbond kan je zo zien: alles wat van Jezus is, is van jou en alles wat van jou is, is van Jezus.

Alles wat van Jezus is, is van jou en alles wat van jou is, is van Jezus.

Omgaan met God

Hoe gaan we dan met God om in deze nieuwe situatie? Al onze ongehoorzaamheid, zwakte en zonden heeft Jezus van ons weggenomen. We zijn vrij van de vloek van de wet. Bedekt met het bloed van Christus kunnen we vlekkeloos en onbevlekt de weg naar het ‘heilige der heiligen’ bewandelen. We kunnen God van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, zonder een priester. We krijgen geen wetten meer op steen, maar uit genade krijgen we de grootste gift: de Geest van Jezus uitgestort in ons hart. De Geest die Jezus Christus uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Diezelfde Geest woont nu in jou. God wil dat wij ons laten leiden door die Geest. We hoeven niet meer aan iemand anders te vragen hoe goed God vroeger was – nee, wij kunnen Hem zelf leren kennen. Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Deel 16: God kennen in het verbond”

  1. Dank je wel voor je mooie, heldere blog! Wat een wonder dat God zo’n goed plan had om ons te redden. ieder die gelooft…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *