Deel 15: God kennen in de zalving

God heeft iedere gelovige gereinigd van zonden met het bloed van Jezus. En Hij heeft iedere gelovige nieuw leven gegeven door de Heilige Geest. Wat een genade! Hij heeft gelovigen bestemd en geroepen om te leven voor Hem. Toen jij verloren in de duisternis rondliep en hoorde dat God vanuit Zijn licht jouw naam riep, had Hij daar een doel mee. Luisteren naar God brengt je op jouw bestemming. Het brengt je op de plaats waar je altijd al had moeten zijn: thuis. Dat betekent niet dat je ergens heen hoeft te gaan om God te ontmoeten, want God is gewoon bij jou in je hart komen wonen!

Leven voor God kan beginnen op dit moment, waar je ook bent en wat je hebt (of niet hebt). Maar pas als we begrijpen wat God in Zijn liefde voor ons heeft gedaan, kunnen we Zijn liefde beantwoorden met pure dankbaarheid die ons leidt naar de keuze om voor Hem te leven. En als wij willen leven voor Hem, ontdekken we dat Hij gelooft dat wij het ook kunnen leven voor Hem. God heeft ons niet alleen geroepen en geheiligd, maar Hij heeft ons ook gezalfd. Geloof jij dat je kan leven voor God? Daar lees je meer over in dit deel van de serie ‘God kennen’.

Heilige olie in het Oude Testament

In het Oude Testament lezen we veel over het gebruik van olie als cosmetica, voedsel of medicijn. Maar heilige zalfolie werd gemaakt door Mozes en ervaren zalfmengers in opdracht van God (Ex. 30:22-29). Zij kregen de opdracht om alle toebehoren in de tabernakel te zalven. De voorwerpen werden gereinigd en heiligt door middel van zalven met olie. Deze voorwerpen werden dus uitsluitend gebruikt om God mee te dienen in de tempel. Door de zalving kan het gezalfde samengaan met de heiligheid van God.

In het Oude Testament kunnen we drie soorten mensen vinden die gezalfd konden worden. Priesters, koningen en profeten. De priesters werden gezalfd om te bediening van verzoening in de tabernakel tussen de heilige God en het zondige volk. De koningen werden gezalfd om het volk en gebied met wijsheid te regeren. En de profeten omdat zij de bediening van Gods woord hadden en doorgaven aan Gods volk. Zalving betekent dan dat iemand apart is gezet om een functioneren in een bepaalde ambt. En weet je wat God zegt over voorwerpen of mensen die gezalfd zijn? ‘Nu zijn ze van Mij’.

De Gezalfde

In het Hebreeuws betekent ‘Mashiyach’, ‘Gezalfde’ en in het Grieks ook, maar daar vinden we het woord ‘Christos‘. En Christus betekent Messias, want ook ‘Gezalfde’ betekent. God is de Zalver en Jezus is de Gezalfde. En wij noemen Jezus Christus ook constant: de Gezalfde des Heren! En kijk eens wat Jezus zegt over Zichzelf als Hij onderwijs uit het boek Jesaja (61:1) geeft in de synagoge:

‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken’.
Lukas 4:18-19, HSV

In het Nieuwe Testament lezen we ook over zalven, maar dan met twee Griekse werkwoorden; ‘Aleipho’ en ‘Chrio’. Het verschil is dat de één gedaan word met fysieke zalfolie door een mens, en de ander heeft geen verbinding met olie maar is symbolisch en word door God gedaan. Het woord in deze tekst voor zalven is ‘Chrio’. En het eerste deel van de betekenis is: ‘de toewijding van Jezus aan het Messiaanse ambt en Hem voorzien van de nodige bevoegdheden voor het bestuur ervan’. Daarmee geeft Hij drie belangrijke dingen aan, namelijk dat Hij de Heilige Geest heeft ontvangen, Hij een opdracht van God heeft ontvangen en toegerust is met speciale kracht!

De heilige olie in het Nieuwe Testament

Jezus de Gezalfde heeft Zijn goddelijk identiteit bevestigd op de manier hoe Hij de Messiaanse ambt heeft vervult! Hij is gekomen met goed nieuws voor de armen, de gebrokene, de gevangene, de blinden en de verslagene. Jezus heeft ervoor gezorgd dat mensen vergeven kunnen worden van zonden en weer in harmonie met God kunnen leven. Hij is ons grote voorbeeld.

Omdat Jezus gezalfd is kon Hij ook onze Hogepriester worden. Apart gezet om te bemiddelen tussen God en de mensen. Zijn bediening van verzoening was met Zijn eigen bloed in de hemelse tabernakel. Ook is Jezus een profeet. Hij spreekt namens God. Alles wat Hij zei, had Hij eerst de Vader horen zeggen. En toen Jezus opgewekt werd uit de dood kreeg Hij de hoogste positie aan de rechterhand van God. Die Hem absolute heerser maakte over alles. Nu verwachten wij de grote Koning bij Zijn wederkomst!

‘En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft’.
2 Korinthe 1:21-22, HSV

Het tweede deel van de betekenis van het woord ‘Chrio’ is: ‘de gelovigen die bekrachtigd worden met de Heilige Geest’. Door Jezus Christus kan God ons op dezelfde manier zalven; met de Heilige Geest. Daarom kunnen we een speciale taak voor God vervullen: het evangelie verspreiden met kracht aan de verlorene! De Heilige Geest maakt ons bekwaam om te functioneren in priesterlijke taken, want we kunnen bemiddelen tussen ongelovigen en God. Hij maakt ons ook bekwaam in profetische taken, want we spreken namens God. En wij kunnen in autoriteit – gekregen van Jezus – als Koningen over ons leven en over de werken van de duivel te regeren.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *