Deel 14: God kennen in heiliging

Het boek Exodus leert ons over hoe God de Israëlieten redde uit Egypte. Geweldig! Maar toen ze eenmaal gered waren kwamen ze tot het punt: En wat nu? Wat wil God eigenlijk met ons? En hoe moeten we leven met Hem? God maakte het bekend door het boek Leviticus. Daar staan veel regels, wetten en voorschriften die gaan over de manier waarop de mens tot God kon naderen. En het kwam erop neer dat God wilde dat het volk eerlijk, oprecht en rechtvaardig leefde. God deed de oproep: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’ (Lev. 20:7). Deze oproep is vandaag de dag nog steeds van kracht. Lees het maar in de volgende tekst:

‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven:
Wees heilig, want Ik ben heilig.’
1 Petrus 1:15-16, HSV

In dit deel van ‘God kennen’ gaan we kijken naar wat God voor ons heeft gedaan én ons heeft gegeven om een heilig leven te leiden! Lees het op bijbelsedinge.nl.

Onrein en rein

Het boek Leviticus beschrijft heel duidelijk welke dingen onrein zijn en welke dingen rein zijn; of hoe ze rein gemaakt kunnen worden. Iets wat onrein is, kan niet heilig worden. Het moet eerst rein gemaakt worden en dan pas kan het geheiligd worden. Andersom is het ook zo. Iets wat heilig is, kan niet meteen onrein worden. Eerst wordt het rein en daarna kan het weer onrein worden. Zo zie je dat heiligheid en onreinheid niet direct met elkaar in contact kunnen komen; de tussenstap van reinigen is nodig.

Wij begrijpen dat iets wat vies is schoongemaakt kan worden door het te wassen, maar wat is heiligen? Het woordenboek omschrijft het begrip ‘heiligen’ als volgt: het doel heiligt de middelen. Geld is bijvoorbeeld een middel. Het is niet goed of slecht uit zichzelf, maar het kan onrein of rein zijn door het doel wat je er mee hebt. Iets wat heilig is, is volgens Gods woord apart gezet om Hem mee te dienen.

Schuldoffers

Spulletjes kunnen gereinigd en apart gezet worden voor God. Maar zondaars zijn onrein en kunnen niet omgaan met een heilige God. Dus welke instructies gaf God toentertijd over het reinigen van mensen? God had priesters aangesteld om offers te brengen in de tabernakel (draagbare tent). Leviticus omschrijft vijf soorten offers. Twee soorten schuldoffers om reiniging en vergeving mee te bereiken van zonden. En drie soorten dankoffers om te bemiddelen tussen God en de mensen.

De schuldoffers waren bedoeld om de zonden van het volk te bedekken met bloed van een onschuldig dier. Zo werd het volk rein gemaakt om weer tot God te komen. Dit ging wel om onopzettelijke zonden! Want er staat nergens dat er offers waren voor opzettelijke zonden. Daar waren geen offers voor, maar straffen.

Hoe zit dat dan? Alle mensen stammen af van de eerste mens Adam. Omdat hij zondigde hebben we vanaf onze geboorte al een zondige natuur meegekregen. Gods woord leert ons dat wij geen zondaars zijn omdat we hebben gezondigd, maar we zondigen omdat we van nature zondaars zijn! Zonden zijn daden die wij in ongehoorzaamheid tegen Gods wil en woord doen. En zonde is de macht die van nature in ons werkt, wat ons een zondaar maakt. We hebben dus vergeving nodig van zonden, maar bevrijding nodig van de macht van de zonde. Vergeving is voor wat wij hebben gedaan, maar verlossing gaat tot de wortel van zonde; het verlost ons van onze zondige natuur.

Het offerlam

Door schuldoffers kregen mensen wel vergeving, maar niemand werd er door bevrijd. Het probleem werd niet opgelost en er moest steeds een nieuw offer worden gebracht. Hoe loste God dit op? Jezus bracht geen offer voor ons, Hij werd een offer! Zijn onschuldige bloed vloeide voor de zonden van de hele wereld – ja, voor de onopzettelijke zonden. Hoe zit het dan met onze opzettelijke zonden? De straf voor zonden werd op Jezus geplaatst aan het kruis! Nu kan God de mens buiten de wet om vrijspraak geven als zij op Jezus vertrouwen (Rom. 3:21).

‘Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen – zonder dat het hen iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend – omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd’.
Romeinen 3;24, HTB

Dus door geloof in het werk van Jezus zijn we bevrijd van de macht van zonde en vergeven van zonden. Er gebeurt nog iets bijzonders:

‘Wij zijn met Hem begraven door de doop in de dood, opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven wandelen.’
Romeinen 6:4, HSV

De doop symboliseert voor ons dat wij gestorven zijn voor de zonde, zonden begraven zijn en wij opgestaan zijn in een nieuw leven tot heerlijkheid van de Vader. Opgestaan in een leven met de Heilige Geest als nieuwe schepping. Geboren uit een mens en geboren uit God. We zijn niet meer onrein, maar rein. Nu kunnen we een heel nieuw leven leiden.

Dankoffers

Net als de Israëlieten bevrijd werden uit Egypte, zo worden wij bevrijd uit de macht van zonde en geplaatst in een nieuw leven. God heeft ons uitgekozen en geroepen om te doen waar we voor zijn bestemd. En de Heilige Geest heeft ons afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door Zijn bloed gereinigd te worden (1 Pet. 1:2) Iemand die gereinigd is, heeft potentie om een heilig leven te leiden. Dit heeft te maken met onze reactie op wat God voor ons heeft gedaan door Christus.

Laten we kijken naar de dankoffers. De dankoffers waren onderverdeeld in brandoffers, spijs- of graanoffers en vredeoffers. Tijdens een brandoffer werd een dier geslacht en helemaal verbrand. Een brandoffer staat voor totale overgave. Bij een spijsoffer werd een deel meel en graan met olie aan God gegeven een een deel zelf gegeten. Een spijsoffer staat voor relatie met God. En bij een vredeoffer werd al het vet van een dier verbrand; dit verspreidde een heerlijke geur voor God. Het vredeoffer staat voor intense vrede met God door verbondenheid met Christus om het goede nieuws over de aarde verspreiden als een heerlijke geur voor God.

De reactie die God van ons wil is door het offer van Jezus ervoor kiezen om zelf een levend offer voor God op aarde te zijn. Daardoor kunnen we wandelen in een heilig leven. Apart gezet en geroepen om te komen op de juiste bestemming. Niet leven voor jezelf, maar leven door de Heilige Geest. Laten we dankbaar zijn, dat we door Jezus vrede en relatie met God kunnen hebben!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *