Wandelen met God

‘maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken’.
Hebreeën 11:6, NBG51

Toen ik deze tekst las dacht ik: ‘Wat moet ik geloven om God welgevallig te zijn? Alleen dat Hij bestaat?’ In de Engelse vertaling staat dat God niet tevreden over je kan zijn en zelfs dat je niet met God kan wandelen zonder geloof! Zo ontstond de onderzoeksvraag: ‘Wat moet je precies geloven om met God te kunnen wandelen?’ Laat me je meenemen in dit blog naar het antwoord op deze vraag!

Zeker weten

De eerste tekst van hoofdstuk 11 uit de Hebreeën brief legt ons uit wat geloof is. Het is een zekerheid. Het is een gegeven dat vaststaat. Als je iets zeker weet, hoeft je niet meer te twijfelen. Je kan het loslaten en rusten in de zekerheid. Op zekerheid kan je bouwen. Als we meerdere vertalingen van Hebreeën 11 vers 6 naast elkaar leggen, zien we dat we niet alleen zeker moeten weten (= geloven) dat God bestaat, maar ook zeker moeten weten dat God is wie Hij zegt dat Hij is. God wil dat wij zeker over Hem zijn. Hij wil dat we twee dingen heel zeker weten. En dat is: wie God is en wat God kan.

Geloof imiteren

‘Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na’.
Hebreeën 13:7, NBG51

De voorgangers waar hier over gesproken word, zijn de mensen die vóór ons gelooft hebben in God. Zij hadden ontdekt wie God is en wat God kan en dat heeft hen zo’n mooie levenswandel opgeleverd, dat God het graag in Zijn woord wilde hebben om ons vandaag mee te bemoedigen! Dankzij het werk van Jezus Christus kunnen wij ook wandelen met God. De tekst leert ons: ‘Volg hun geloof na,’ oftewel: imiteer hun geloof. Hoe imiteer je geloof?

Het geloof

‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’.
Romeinen 10:17, NBG51

Het geloof is niet iets wat je zo maar hebt. Wij hebben wel natuurlijk geloof dat gebaseerd is op logica en zintuigelijke waarneming. Bijvoorbeeld als je op de fiets stapt, dan geloof je dat de fiets jou kan dragen en je vooruitbrengt als je begint te trappen. Maar als je ziet dat het voorwiel krom is, dan geloof je niet dat het werkt naar toebehoren. Het geloof komt. Het geloof is niet gebaseerd op zintuigen, maar op Gods woord. Je zintuigen spelen wel mee, want je hoort met je oren en je ziet wonderen met je ogen, maar het geloof komt als je de woorden hoort die door Jezus Christus Zelf uitgesproken zijn.

Geloof is gebaseerd op logica en zintuigelijke waarneming.
Het geloof is gebaseerd op het horen van Gods woord.

Vaste overtuiging

In hoofdstuk 16 vers 7 tot 11 van het Johannes evangelie kunnen we leren over het werk van de Heilige Geest, oftewel de Trooster. Hij is naar de wereld gestuurd met een belangrijke opdracht: mensen overtuigen. De Heilige Geest is degene die mensen overtuigt van de waarheid. Hij overtuigt van onze ongehoorzaamheid aan God, van rechtvaardigheid en het komende oordeel. De Heilige Geest werkt samen met Gods woord. Als het woord van God gesproken word, dan heeft de Heilige Geest de kans om mensen te overtuigen van de waarheid. Daarom komt het geloof als wij het horen. Met andere woorden: wij horen Gods woord en de Heilige Geest overtuigt ons van de waarheid over God. Als wij overtuigt zijn van de waarheid weten wij zeker dat God bestaat!

Wie is God? En wat kan God?

Hebreeën 13 vers 7 leert ons meer over de overtuiging van onze gelovige voorgangers. Zij waren overtuigt van Gods identiteit. De Engelse vertaling (AMP) geeft ons meer duidelijkheid. Zij geloofden dat God de Schepper, Heerser over alle dingen, Voorziener en Schenker van eeuwig leven is. Hoe raakten zij daarvan overtuigt? Door wat zij hoorde over wat God kan en heeft gedaan!

God heeft ons getoond wat Hij kan door Zijn kracht, wijsheid en goedheid.

God heeft Zijn geweldige kracht getoond door Jezus Christus uit de dood op te wekken, door Hem Heerser te maken over alles in de hemel en op aarde én door Hem Hoofd te maken van de gemeente, Zijn lichaam (verbonden door de Heilige Geest). [Lees het maar in Efeze 1:20-22].

Daarom kunnen wij zeker weten dat God de Heerser is over alle dingen.

God heeft Zijn ongekende wijsheid getoond door de schepping! Door het geloof begrijpen wij dat alles wat wij om ons heen zien gemaakt is door Gods woord. Gods gesproken woorden zijn voor onze natuurlijke ogen onzichtbaar. Maar met die gesproken woorden heeft God dingen zichtbaar voor onze natuurlijke ogen kunnen maken! God heeft de wereld gevormd met Zijn woorden. Hij heeft alles geplaatst in de juiste volgorde. En God heeft alles wat Hij heeft gemaakt toegerust voor zijn beoogde doel. Net als de schepping, heeft God jou en mij geschapen. En weetje… zelfs al voordat Hij de wereld vormde! Jij bent in de juiste tijd en het juiste plaats geboren. En in de Heilige Geest heb je alles gekregen om alle doelen in dit leven te behalen. Wat een wijsheid!

Daarom kunnen wij zeker weten dat God de Schepper is.

God heeft ons ook Zijn goedheid getoond. Want er is niemand zo liefdevol en goed om Zijn eigen kostbaarste schat op te geven voor een ander. God heeft ons Zijn eniggeboren Zoon gegeven om allen die dat geloven eeuwig leven te schenken! Door het hele woord van God zien we dat God er zo erg naar verlangt om bij mensen te zijn. Hij vindt het zo vervelend dat de zonde tussen ons en Hem in staat. Daarom heeft Hij het voor ons aangepakt door een liefdesdaad die ons laat zien dat God met ontferming bewogen is over alle mensen. Ja, God is goed – altijd en tot in eeuwigheid.

Daarom kunnen wij zeker weten dat God de Schenker is van eeuwig leven. Maar dat niet alleen, want een kind van God is gezegend met alle geestelijke zegen in Christus (Efz. 1:3). Dat betekent dat God ook onze machtige Voorziener is!

Durf te vertrouwen

Door geloof weten wij, door geloof zien we in en door geloof begrijpen wij dat God is wie Hij zegt dat Hij is. Door Gods woord te horen heeft de Heilige Geest ons overtuigd. Nu kunnen wij door die overtuiging zeker weten wie God is. Wij kunnen geloof imiteren door ons net zo vrijmoedig op te stellen als de mensen die ons voor gingen in wandelen met God. Want hun geheim is dat zij vanuit overtuiging gingen leven. Zij durfde vanuit overtuiging hun vertrouwen op God te stellen. Wij hebben nu ook een keuze: durf jij jouw leven, toekomst en absolute vertrouwen in God te stellen?

Zo komen we bij de conclusie en antwoord op de onderzoeksvraag uit de inleiding: ‘Wat moet je precies geloven om met God te kunnen wandelen?’ Het antwoord is: door geloof kunnen wij wandelen met God door zeker te weten wie God is en absoluut te vertrouwen op wat God kan. Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *