Hout en vuur

Afgelopen week was ik in de samenkomst en tijdens het bidden liet God een beeld zien. Ik zag hout in de vorm van een kruis dat in brand stond, maar niet verbrandde. Ik deelde het met de anderen. Meerdere gelovigen legden de betekenis van het beeld uit en we zegende de bezoekers met Gods wil in dit woord.

God spreekt wel vaker door middel van beelden om te laten zien wat Hij van plan is, wat er gaande is, om te bemoedigen of Zijn wil bekend te maken. Maar dit keer liet het beeld mij niet los! Steeds opnieuw zag ik hetzelfde beeld maar dan meer helder en gedetailleerd. Het leek wel of de urgentie hoger werd. Wil God dat deze boodschap meer mensen bereikt? Of zit er nog meer betekenis in dit beeld waar God openbaring over wil geven? Toen ik de Bijbel opende kwam ik bij Genesis hoofdstuk 22: Het offer van Abraham. Ik kon het natuurlijk niet laten om erover te schrijven! Lees het in dit blog.

Het offer van Abraham

Abraham kende God en toen God hem riep zei hij: ‘Zie, hier ben ik’ (Gen. 22:1). Wat een mooi antwoord. Hij geeft aan dat hij God gehoord heeft en zal luisteren naar wat Hij verder wil zeggen. Het lijkt wel alsof hij zegt: ‘Ja, Here, wat kan ik voor u doen? Al mijn aandacht is op dit moment voor U. Vraag of zeg mij maar wat U wilt’. Een antwoord die dienstbaarheid uitdrukt in woorden, gemotiveerd door liefde! Kijk maar in vers 7. Als Izak zijn vader Abraham roept antwoord Abraham hetzelfde: ‘Zie, hier ben ik, mijn zoon’. God zegt namelijk in vers 2: ‘Neem toch u zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak’. Abraham houdt van Izak, zijn zoon en van God.

De opdracht die God Abraham gaf roept vele gedachten en emoties op. Hij vroeg Abraham zijn zoon Izak als brandoffer te offeren?! Abraham wist heel goed dat God Zijn beloften nakomt. Hij en Sara hadden tenslotte bovennatuurlijk en op hoge leeftijd hun zoon Izak gekregen. Dus Abraham twijfelde niet en zadelde zijn ezel. Bij de aangekomen plek lezen we:

‘Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes [om te slachten] in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen’.
Genesis 22:6-8, HSV

Jezus als Izak

Van de gehoorzaamheid van Abraham kunnen wij veel leren. Zijn liefde voor God was groter dan de liefde voor elk ander ding, zelfs zijn zoon Izak. Hij had een vast vertrouwen in wie God is en wat Hij kan. En Abraham was een zeer toegewijde man, niets kon hem van het doen van Gods wil afhouden.

Wat Abraham niet hoefde te doen, heeft God wel voor ons gedaan. Hij heeft Zijn geliefde Zoon geroepen: ‘Jezus?’ En Hij zei: ‘Ja, Vader, hier ben Ik’. God legde het hout voor het brandoffer op de schouders van Jezus. Zelf nam Hij het vuur en het mes mee. Jezus zei: ‘Mijn Vader!’ Hij zei: ‘Zie, hier ben ik, mijn Zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?’ En God zei: ‘Ik heb U uitgekozen als ultieme Offerlam. Door U worden allen volken gered en in U zal Ik alles voorzien’.

Het hout

Jezus droeg letterlijk Zijn houten kruis voor Zijn kruisiging, net als Izak het hout voor zijn slachting. Jezus is de Zoon die van de Vader houdt en bereid is om te doen wat de Vader van Hem vraagt, omdat Hij van de Vader houdt. De bereidheid om te doen wat God wil is gemotiveerd door liefde. Jezus legt uit om net als Izak en Hemzelf het hout op onze schouders te dragen. Wat betekent: jezelf niet belangrijk te vinden.

‘Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen’.
Mattheüs 16:24, HTB

De Engelse vertaling beschrijft ‘het kruis opnemen’ als: het uitdrukken van een bereidheid en te verdragen wat er ook kan komen. Het kruis opnemen is God belangrijker vinden dan jezelf en kiezen om bereid te zijn om Gods wil te doen, wat het je ook kost. Dan lijkt misschien zo moeilijk, maar als je van iemand houdt dan doe je alles voor diegene. Als we God leren kennen, gaan we ook meer van Hem houden en zullen we het steeds minder moeilijk vinden om Gods wil voor de onze te plaatsten.

Het mes

Izak droeg het hout, maar Abraham was degene met het mes en het vuur. Het mes slachtte het offerlam voor het brandoffer. Gods woord is levend en vol van kracht. Het dringt diep door in ons hele wezen waardoor duidelijk word wie wij werkelijk zijn. In Johannes 17 vers 17 bidt Jezus: ‘Heilig hen in uw waarheid, Uw woord is de waarheid’. Gods woord helpt ons om te ontdekken wie God is en wie wij werkelijk zijn in Hem. Het snijdt ons af van de macht van de dood en brengt ons in eeuwig leven.

‘Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn’.
Hebreeën 4:12, HTB

Het vuur

Johannes zei: ‘Ik doop met water maar Hij Die sterker is dan ik zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het mes snijdt ons af van onze zondige natuur, onze oude ik en de macht van de zonde en dood. Door de doop met water sterft onze oude ik. Die blijft in het graf en je staat op in nieuw leven. Maar de doop in de Heilige Geest vervuld ons met de gehele volheid van God Zelf! (Efz. 3:19)

Het boek Leviticus legt uit dat er twee soorten offers waren: dankoffers en schuldoffers. Het brandoffer was een dankoffer en werd natuurlijk verbrand met vuur. Vanaf een altaar kwam er een heerlijke opstijgende geur vrij voor God. Ook dit zien we weer terug in het nieuwe testament. Paulus leert ons om onze lichamen te wijden aan God als een levend offer, heilig voor God welbehaaglijk (Rom. 12:2). Hij moedigt ons aan om te kruipen op een altaar als offer dan niet zal sterven, maar zal leven omdat Jezus gestorven is als Offerlam voor ons. Het vuur van het altaar brandt alles aan ons weg wat niet van God is! Het brandoffer staat voor totale overgave, wat een heerlijke geur voor God verspreidt. Zo worden wij gelijkvormig aan het beeld van Jezus.

Samenvatting

Ik zag hout in de vorm van een kruis dat in brand stond, maar niet verbrandde.

Het mes is Gods woord die ons helpt ons te zien wie God is en wie wij werkelijk zijn. Dat helpt ons om van God te houden en een keuze te maken voor het doen van Zijn wil, wat het ons dan ook kost! Jezus noemt dit dagelijks het kruis opnemen en Hem volgen. Het vuur is de kracht die we krijgen door Gods Geest om Gods wil te doen. Als levende offers verbrandde wij niet, maar worden wij geheiligd in de waarheid en verspreidde wij een heerlijke geur voor God!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *