Het gezonden woord van zaligheid

In het Johannes evangelie kunnen we lezen dat Jezus in meer dan 30 verzen spreekt over ‘Hem die Mij gezonden heeft’. Jezus is gezonden naar de aarde door God de Vader. Hij heeft God op aarde verheerlijkt met levende woorden, wonderlijke daden en Zijn liefdevolle karakter. Het was een geweldig mens geweest als het daarbij was gebleven, maar Jezus’ identiteit als Gods Zoon en majesteit als Koning der Koningen werd compleet en bevestigd toen Hij de dood overwon en opstond uit het graf als levende God!

Allen die Jezus erkennen als Gods Zoon en geloven dat Hij door God gezonden is kunnen [eeuwig] leven door Hem. Tegen die mensen zegt Jezus vandaag: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’ (Joh. 20:21). Dat betekent dat wij het ook kunnen hebben over ‘Hem die mij gezonden heeft’. Lees het verder in mijn nieuwe blog!

Hij die zendt

Wat kunnen wij zeggen over ‘Hem die Mij gezonden heeft’? Dat is God de Vader. God heeft Zijn liefde geopenbaard door Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld te zenden als zondeoffer voor velen. God verlangt naar vrede met de mens. Met pijn in Zijn hart moest Hij toezien hoe de wereld Zijn kostbaarste schat op de meest gruwelijke manier vernederde, afwees en doodde aan een kruis. Maar Hij wist dat Hij Hem terug zou krijgen en allen die erkennen dat Hij Jezus heeft gestuurd en geloven dat Jezus Zijn Zoon is, toegevoegd konden worden aan Zijn gezin!

Wat kunnen wij dan zeggen over ‘Hem die mij gezonden heeft’? Dat is Jezus. Het is duidelijk dat Jezus van de Vader houdt. Hij heeft alles over gehad voor Hem. Hij gehoorzaamde God tot het einde. Jezus luisterde naar God boven alles en daarom is Hij de weg naar vrede met God, de waarheid vanaf het begin en het leven tot in eeuwigheid.

Jezus was gezonden door God en wij worden gezonden door Jezus. Wat was het geheim van Jezus’ succes als zendeling? Laten we eens kijken naar Zijn leven.

Samen één

Voordat Hij werd gekruisigd bad Hij voor alle mensen die Hem zouden erkennen en in Hem zouden geloven. En Hij bad dat Zijn volbrachte werk zou leiden naar eenheid. Zijn gebed was: ‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Joh. 17:21).

Dus Jezus is wie Hij is en deed wat Hij deed door zijn eenheid met God! Erkennen en geloven leidt naar relatie met God. Eén zijn met God zoals Jezus dat was in relatie met de Vader. Wij kunnen dus door relatie met God door de Heilige Geest als zendeling lijken op Jezus.

Jezus bad verder in vers 23: ‘Ik in hen, en U in Mij opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad’.

Jezus bidt ook dat wij één zijn met elkaar door de Heilige Geest. In relatie met elkaar door de Heilige Geest kan de wereld erkennen – door de onderlinge liefde die wij elkaar tonen – dat Jezus Gods gezonden Zoon is en geloven dat God wil dat wij [eeuwig] leven door Hem!

Zie, ontvang en ken Mij

Eén zijn met God is dus de basis voor het zijn van een succesvol zendeling. En ook het liefdevolle karakter van Jezus is het resultaat van één zijn met God door de Heilige Geest.

Jezus stelde Zich heel afhankelijk op van de Vader. Hij eerde God door steeds naar Hem te verwijzen. Hij zei: Mijn voedsel is dat Ik de wil van God doe en Zijn werk volbreng (Joh. 4:34), de woorden die Ik spreek en het onderwijs die Ik geef komen van God (Joh. 12:49) en de kracht in Mij is niet door Mijzelf, maar ook dankzij God.

Daarom kon Jezus zeggen: Zie Mij, en je ziet de Vader (Joh. 12:45). Ontvang Mij, dan ontvang je de Vader (Joh 13:20) en ken Mij, dan ken je de Vader (Joh. 7:28).

Is jouw voedsel het doen van Gods wil? Zijn de woorden die jij spreekt gevuld met Gods vrede? En beweeg jij in de kracht van de Heilige Geest of leun je op eigen verstand?

Wat prachtig dat Jezus wandelde in een leven met de Heilige Geest, als voorbeeld en haalbaar voor ons vandaag. Wie zegt nu: Wie mij ziet, ziet Jezus en dus de Vader, want we zijn één. Wie mij ontvangt, ontvangt Jezus en dus de Vader. Wie mij kent, kent Jezus en dus de Vader?

De gezondene

We hebben gezien dat Jezus een goede zendeling was en alles vanuit Zijn eenheid met God deed. Vanuit relatie met de Heilige Geest verlangde Hij naar het doen van Gods wil, deelde Hij Gods woorden en handelde namens Gods kracht. Hij houdt van de Vader en toonde dat hier op aarde met alles wat Hij is en deed.

Nu geeft Hij ons dat stokje door. Hij is in de hemel en zendt ons uit om de mensen te vertellen over het gezonden woord van zaligheid! Hij beloofd ons te zalven met Zijn Geest en ons nooit te verlaten.

Jezus zendt ons met de volgende opdracht de hele wereld in met elkaar verbonden in de Heilige Geest:

‘De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangene zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken’.
Lukas 4:18-19, HTB

‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’. Mattheüs 28:19‭-‬20, HSV

‘En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen’. Markus 16:15, HSV

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *