Deel 9: God kennen in identiteit

Iemand die God niet kent, kan niet anders dan zich laten leiden door zijn eigen ‘ik’. Die eigen ‘ik’ gedraagt zich als een vijand van God en doet het tegenovergestelde van wat God wil. Zelfs als we het goede willen doen, zoals ons houden aan de wet van Mozes, dan komen we erachter dat de eigen ‘ik’ de wet niet eens kan houden! Ongehoorzaamheid maakt schuldig aan zonden en brengt altijd de dood: het loon voor wat je hebt gedaan.

Maar prijs God dat Hij een uitweg biedt en ons vrij maakt van onze eigen ‘ik’ én de wet van Mozes! Door geloof in Jezus worden wij nieuwe mensen, die eeuwig leven omdat de Geest van God in ons komt wonen. Van vijand naar kind van God. In dit deel gaan we kijken wat dat betekent en hoe je als kind van God kan leven! Lees het op www.bijbelsedinge.nl

De nieuwe ‘ik’

Jouw persoonlijkheid omvat wie je van binnen bent, hoe je denkt en je voelt. Identiteit is de presentatie van je persoonlijkheid naar buiten toe. Door identiteit kunnen anderen zien wie jij bent en kunnen ze je leren kennen.

Sommige dingen horen automatisch bij je identiteit zoals je geslacht, geboorteplaats of huidskleur. Maar het ontdekken van je eigen ‘ik’ word grotendeels bepaald door relaties met anderen. Wat je meemaakt in relaties heeft invloed op hoe je denkt en je je voelt. Maar je kunt ook andere mensen dingen zien doen die invloed hebben op je keuzes voor jouw normen, waarden en standpunten.

Nu heeft God ons vrijgemaakt van onze eigen ‘ik’. Wat wij ontdekt hadden over onszelf in relaties met anderen, heeft niets te maken met onze nieuwe identiteit in God. We moeten dus ontdekken wie de nieuwe ‘ik’ is. Die word niet bepaald door relaties met anderen, maar door relatie met God. Eerst waren onze relaties met mensen [en in onszelf, als mens, is niets goeds] maar nu hebben we relatie met een goede God. Met God omgaan zorgt voor nieuwe en fijne ervaringen. Ervaringen die weer invloed hebben op denken en voelen. Hij opent onze ogen voor wie Hij is, zodat we naar Hem kunnen kijken. En door wat we Hem zien doen, kunnen we nieuwe keuzes maken in onze normen, waarden en standpunten.

Onze nieuwe ‘ik’ word niet ontdekt door relaties met anderen, maar door relatie met God

Hemelburger

God noemt ons kinderen en dat zijn we ook, want we zijn uit Hem geboren door Zijn Geest. Dat betekent dat elk kind van God een nieuwe geboorteplaats heeft waar wij uit leven en later voor eeuwig zullen wonen; het Koninkrijk van God.

Net als een kersverse papa zijn baby komt aangeven bij het gemeentehuis, zo komt Jezus jouw naam registreren in het boek van [eeuwig] leven in de hemel! En daardoor ontvangen wij een hemels paspoort. Het bewijs dat God je heeft geaccepteerd als burger in Zijn hemelse stad en de bevestiging van jouw identiteit als kind van God.

‘Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten’.
Filippenzen 3:20, NBG51

Net als elk koninkrijk heeft een burger rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Rechten zijn dingen waar je aanspraak op mag doen en plichten zijn het nakomen van je verantwoordelijkheden. Een voorbeeld: in Nederland heeft iedereen recht op gezondheidszorg, maar ben je ook verplicht om ziektekostenverzekering te betalen.

Rechten

De rechten van de hemelburger bestaan uit drie delen: Gods beloften, geestelijke zegen in Christus en de erfenis.

Gods belofte is begonnen bij Abraham. God beloofde dat hij erfgenaam zou zijn van de wereld door zijn Nageslacht en dat Nageslacht is Christus. Allen die in Christus zijn, zijn kinderen van God en ook erfgenamen (Rom. 8:17), opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen!

Wij zijn verbonden met Christus. Dat betekent dat al wat van Hem is, ook van mij is en omgekeerd, al wat van mij is ook van Hem is. Mijn zonden, tekortkomingen en pijn nam Jezus van mij over en droeg het tot aan het kruis de dood in. Zo deel ik ook het leven van Christus waar God mij in deed opstaan. Het is mijn recht als hemelburger om gebruik te maken van alle geestelijke zegen in Hem (Efz. 1:3).

Plichten

De Heilige Geest woont in ons en Hij is een geweldige Helper om onze plichten te vervullen.

We hebben gezien dat we eerst onze nieuwe ‘ik’ [in Christus] moeten ontdekken. Een deel van onze nieuwe identiteit is God Zelf. Dus als wij God beter leren kennen, zullen we onze nieuwe ‘ik’ beter leren kennen.

Hoe kunnen we God beter leren kennen en relatie met Hem opbouwen? Door Zijn woord te bestuderen en met Zijn Geest te praten over het woord. Met andere woorden: Gods woord leren geloven en de Heilige Geest leren vertrouwen. Alleen als we dat doen gaan we lijken op Jezus en het Koninkrijk effectief vertegenwoordigen.

Koninklijk priesterschap

Vroeger waren priesters door God aangesteld om Hem fulltime te dienen in de tempel. Zij waren de enige mensen die toen recht hadden om offers te brengen aan God. Petrus citeerde uit het boek Exodus, en zegt dat we onder het Nieuwe verbond ook priesters zijn.

‘Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is…’
1 Petrus 2:9, BB

Een gelovige is een kind van God, erfgenaam in Christus en uitgekozen priester in Gods Koninkrijk. Betekent het dan dat wij ook offers moeten brengen?

We lezen de tekst uit 1 Petus 2 vers 9 verder: ‘… Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven’.

Jezus gaf Zichzelf als offer voor alle mensen. We moeten mensen vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan! Maar om dat te kunnen doen, moet je – net als ons grote voorbeeld Jezus – ervoor kiezen om niet voor jezelf te leven. Kijk eens waar Paulus ons voor oproept:

‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst’.
Romeinen 12:1, HSV

Als priester wijden wij ons leven toe aan God als levend offer, geleid door de Heilige Geest!

Wat deed Jezus nog meer? Hij is de eeuwige Hogepriester en daarom kan Hij voor altijd zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten (Heb. 7:24). Jezus bidt voor ons. Wij kunnen net als Hij ook bidden voor mensen dat ze God leren kennen.

Zie je dat je de rol van priester niet kan vervullen met je eigen ‘ik’? Het is totaal onzelfzuchtig. Het is gericht op het dienen van anderen, niet jezelf. Net als onze Koning. Jezus is een dienende Koning. Hij wil ons leren dienen, zodat we met Hem ook kunnen regeren.

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Deel 9: God kennen in identiteit”

 1. Dankjewel Natasja…
  Mooie uitgelegd, maar toch ervaar ik het compleet anders..

  Want als je geloofd dan weet je het nog niet.

  Ik kijk er anders tegen aan en ik heb het compleet anders ervaren, maar hierdoor begrijp ik de bijbel wel.

  Niets is wat het lijkt in de realiteit..

  Jezus is inmiddels weer terug op Aarde..

  We leven letterlijk in de eindtijd, maar tevens ook in de overgangstijdperk…

  Nu heb je de kans om God te ONTmoeten oftewel JEZELF te ONTmoeten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *