Deel 12: God kennen in wat Hij wil

Wat God wil is goed, want Hij is goed. En wat Hij wil [en niet wil], deelt Hij graag met ons. Door Zijn woord maakt Hij duidelijk dat Hij ons één wil maken met Christus, zodat we kunnen leven door geloof, vasthouden aan hoop en wandelen in liefde. Hoe dat werkt leg ik je graag uit in dit blog! Lees het op bijbelsedinge.nl

Wat God wil is goed

Hoe kunnen we weten dat wat God wil goed is? Laten we eens stil staan bij de situatie van de mens voordat deze gezondigd had. Adam en Eva leefde in een prachtig paradijs, onbezorgd, gelukzalig en in volmaakte gemeenschap met God. Dat is wat God voor ons heeft gekozen; het goede. Zelfs toen Adam en Eva ongehoorzaam waren, toonde God Zijn liefde door ze weg te houden van de boom van [eeuwig] leven. Als zij daarvan hadden gegeten ná de zondeval, zou de mens voor eeuwig onder de macht van zonde en dood leven! Daarna zien we dat God alleen maar Zijn liefde bleef tonen helemaal tot in de openbaring van Zijn kostbaarste schat: Zijn geliefde Zoon Jezus Christus.

God zegende Adam en Eva, maar door hun ongehoorzaamheid kwamen ze onder de vloek terecht. God probeerde de mens opnieuw te zegenen door Noach; uiteindelijk was hij ook ongehoorzaam. Toen ging God verder met Zijn plan en maakte een belofte aan Abraham. Hij geloofde God en God zegende hem. Via Abraham kwam de zegen op zijn [beloofde] zoon Izak, via Izak op zijn zoon Jakob, via Jakob op zijn zoon Jozef en via Jozef op het volk Israël.

Toen het volk enige tijd later in slavernij terecht kwam in Egypte, hoorde God hen hulpkreten en dacht aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob. Hij gebruikte Mozes om hen te bevrijden. In de woestijn kregen zij via Mozes de wet bij de berg Sinaï. Het volk had weer een keuze: gehoorzamen aan de wet [wat betekent gezegend worden] en de wet ongehoorzaam zijn [wat betekent leven onder de vloek].

Alle mensen kunnen weer gezegend worden

Adam en eva konden dus kiezen voor gehoorzaam of ongehoorzaam zijn. De Israëlieten hadden weer een keuze om zich aan Gods voorschriften te houden. Maar allen anderen volken hadden helemaal geen keuze, want die hadden Gods voorschriften niet. Zij waren overgelaten aan het vlees met begeerte, die gevangen zat onder de macht van de zonde. Ze waren dus automatisch ongehoorzaam aan God, en leefde daarom onder de vloek en niet de zegen.

Toen werd Jezus geboren uit het nageslacht van Abraham. Hij hield zich aan Gods voorschriften en zondigde niet! Hij leefde dus een leven in zegen! Als Jezus ons wilde bevrijden uit de vloek, moest Hij voor ons een vloek worden en dat gebeurde toen Hij aan het kruis werd genageld. 

Jezus droeg de vloek voor ons, zodat alle mensen via Hem weer gezegend konden worden.

‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door geloof’.
Galaten 3:13, HSV

Gods wil is Jezus

Het nieuwe verbond is dus voor alle mensen die in Jezus geloven! Zij kunnen door geloof in Jezus de Heilige Geest ontvangen die het mogelijk maakt om te leven in de zegen van Abraham. Gods wil is Jezus. Als gelovigen hebben wij nu ook een keuze: gaan we nog steeds proberen om de wet van Mozes na te leven? Laten we ons leiden door onze begeerte en leven we er maar op los? Of laten we ons leiden door de Heilige Geest die Hij gegeven heeft?

‘God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild’.
Efeziërs 2:10, BB

God heeft ons één gemaakt met Christus met de bedoeling dat we het goede zouden kiezen. We zijn door Hem bevrijd van de vloek van de wet én uit de macht van de zonde. God wil dus niet dat wij de wet proberen te houden en wil ook niet dat wij er op los leven. Jezus is toch niet voor niets aan het kruis een vloek voor ons geworden? God wil dat we ons laten leiden door de Heilige Geest die Hij gegeven heeft.

God wil niet dat wij de wet van Mozes naleven en ook niet dat wij er op los leven.

Leven in zegen

Wat betekent gezegend zijn? Het is Gods bekrachtiging om voorspoedig of succesvol te zijn. Het leven van Abraham was gezegend. Hij was voorspoedig, succesvol, had overwinning over problemen en vijanden. Ook had hij bovennatuurlijke bescherming en een goede kwaliteit van leven. Ben je dan meteen vervloekt als je ongehoorzaam bent als kind van God? Nee, Jezus heeft de prijs betaald en door geloof ontvang je Gods genade. Maar door ongehoorzaamheid kan je toch de zegen niet in je leven ervaren. Daarom is onze keuze om je te laten leiden door de Heilige Geest van cruciaal belang. Kies voor leven dat God zo voor ons bedoeld heeft!

De Heilige Geest doet wat God wil

Gods wil is goed en Hij heeft ervoor gezorgd dat alle mensen weer gezegend kunnen worden door geloof in Christus. We kunnen écht leven door geloof! De Heilige Geest is onze Helper. Hij woont in ons. Hij is de Geest van waarheid. Van Hem leren wij wie God is en wat het betekent wat God heeft gedaan. Het is God Zelf die in ons hart zegt: “Verlang naar Mij” en wij verlangen dan ook naar Hem (Ps. 27:8). Samen door en samen met de Heilige Geest kunnen we rechtvaardig leven door eerlijk en oprecht te zijn en God te gehoorzamen (Mich. 6:8). Van de Heilige Geest leren is als je denken vernieuwen. En dan ontdekken wij steeds weer dat Gods plannen en Zijn wil voor ons, zoveel meer is dan wij kunnen bidden of beseffen!

‘Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, wat Hij Zelf is uw Leraar. Wat Hij zegt, is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus’.
1 Johannes 2:27, HTB

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goed, welgevallige en volkomene’.
Romeinen 12:2, NBG51

Vanuit dankbaarheid ruilen we ons eigen leven in voor leven voor Hem. Door Gods beloften zullen we vasthouden tot het einde en nooit meer opgeven. En door de liefde wandelen we door dit leven met een dienstbare houding om altijd te zoeken naar Zijn wil.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *