De opstandingskracht

Toen Simon Petrus tegen Jezus zei: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Jezus: ‘Simon, zoon van Jona, wat heerlijk voor je dat je dat begrijpt! Dat weet je niet doordat een mens je dat heeft laten zien. Dat heeft Mijn hemelse Vader je laten zien’.

Pas vanaf dat moment begon Jezus uit te leggen aan zijn leerlingen wat er met Hem zou gaan gebeuren. Hij vertelde dat Hij een lijdensweg moest gaan, gedood zou worden, maar ook dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. De leerlingen van Jezus begrepen het helemaal niet! Is er ooit iemand opgewekt uit de dood? Maar Jezus kondigde dit nog tweemaal aan. Toen zij later in het lege graf van Jezus stonden, herinnerde twee engelen de leerlingen aan de woorden van Jezus: “Waarom zoeken jullie Jezus bij de doden? Hij leeft!” (Luk. 24:8) Lees verder op bijbelsedinge.nl

Toen verscheen Jezus bij Zijn leerlingen na de opstanding en opende hun gehele verstand. De woorden die Hij sprak toen Hij op aarde was moesten vervuld worden. Zoals alles wat er geschreven staat in de wet van Mozes, de boeken van de profeten en de psalmen. De leerlingen begrepen nu de volheid van deze waarheid. De woorden die Jezus sprak waren vervuld en dat is goed nieuws! De opstanding van Jezus is het evangelie geworden.

Weet jij wie Jezus Christus is? Ik wil je herinneren aan Zijn woorden: “IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal niet eens sterven. Geloof je dat?” (Joh. 11:25-26). Jezus is het leven.

Kies toch leven!

Dood zijn betekent volgens Gods woord ‘gescheiden zijn van’. Voor de fysieke dood betekent dat gescheiden zijn van je lichaam. Geestelijk dood zijn betekent dat je gescheiden leeft van God. Leven betekent dat je weer kan omgaan met God. Wij zijn eeuwige wezens die op een moment gescheiden worden van ons fysieke lichaam. De vraag is dus: zullen wij de eeuwigheid met of zonder God doorbrengen?

God heeft ons de keuze gegeven tussen leven en dood, zegen of vloek. Hij deelt ook meteen Zijn verlangen: kies toch leven! (Deut. 30:19) Als wij niets doen zullen we dood blijven (gescheiden leven van God) en als wij in Jezus geloven kiezen we voor opstanding en leven. Dan kunnen we weer omgaan met God en leven zoals Hij het wil. Echt leven is God kennen, en Hem die Hij gezonden heeft [Jezus] (Joh. 17:3). Door ons te vergeven ervaren wij bevrijding uit de macht van de zondeslavernij en kwijtschelding van straf. Wij kunnen nu kiezen om het kwaad de rug toe te keren. Zodat God ons kan zegenen en onze ongehoorzaamheid kan laten gaan alsof het nooit is gebeurd!

‘God heeft zijn dienaar Jezus in de eerste plaats laten opstaan om u te zegenen, zodat u het kwaad de rug zult toekeren’.
Handelingen 3:26, HTB

Dagelijkse leefstijl

Als wij met Christus sterven, zullen we met Hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met Hem regeren. En als wij ontrouw zijn, zal Hij getrouw blijven! Want God kan Zijn beloften niet verbreken en Zichzelf verloochenen (2 Tim. 2:11-12).

Jezus is de Christus en het is heerlijk als je dat begrijpt, maar Paulus leert ons daarna te streven naar een doel. En dat is geleidelijker, dieper en intiemer met God omgaan. Om de wonderen van Zijn Persoon sterker en duidelijker te herkennen, waar te nemen en te begrijpen. Met God omgaan is een dagelijkse leefstijl. Waarom? Hij leert ons dat dezelfde kracht die Jezus opwekte uit de dood, overvloeit en werkzaam is in de gelovigen!

‘Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood’.
Filippenzen 3:10, HTB

Bekering en vergeving

Petrus en Johannes werden door de Joodse leiders gevangen genomen, omdat ze het volk vertelde dat Jezus weer leeft en daarmee leerde dat de opstanding uit de dood bestaat. Jezus was de Eerste die opstond uit de dood. Toen Zijn leerlingen dat begrepen kon Hij hun uitleggen waarom Hij opgestaan was uit de dood. Hij gaf hen een opdracht. De gelovigen moeten in de Naam van Jezus onder alle volken bekering en vergeving van zonden prediken (Luk. 24:17).

Wij kunnen mensen oproepen zich te bekeren en hun eigen wegen te verlaten om te kiezen voor de weg van God, zodat Hij kan zegenen. God vergeeft, spreekt ons vrij van schuld en bevrijd. Het is God die ons dankzij Jezus Christus kan opwekken uit de dood. Jezus zendt ons eropuit met een opdracht, maar wel met de belofte van de Vader: de Heilige Geest. Hij bekleed ons met opstandingskracht! De kracht van God is werkzaam in ons vandaag. Wij hebben het vermogen om wonderen te verrichtten in de Naam van Jezus. Hoe kan dat? Omdat Jezus de opgestane Heer is die nu zit in majesteit! Alles is onderworpen aan Jezus. Hij is de grote Koning. Namens Hem mogen we invloed uitoefenen hier op aarde. Hij plaatst ons ook in majesteit. Zittend, zodat we ook kunnen rusten in Zijn volbrachte werk.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *